สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.341 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

130 - สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานด้านวิศวกรรม
นต.342 บริษัท เซ็กโก้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16 - รับออกแบบและให้คำปรึกษารับบริการติดตั้ง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม
- เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ สื่อสาร ป้องกันทีวีระบบ
- และระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้
- บำบัดน้ำเสีย ประหยัดพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบแก๊ส ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม
- ก่อสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเลคทรอนิกส์
นต.343 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท
นต.344 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด 2 - บริการตรวจสอบอาคาร
- ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
นต.345 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด 4 - งานออกแบบ
- บริหารโครงการ
- ให้คำปรึกษางานปฏิบัติการ และดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของอาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.346 บริษัท เพอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับโครงการระบบสาธารณูปโภค
- การคมนาคม พลังงานและโรงไฟฟ้า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัด ของเสียต่างๆ
- การผลิตและการอนุรักษ์พลังงาน
นต.347 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด 5 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.348 บริษัท ไมเนอร์ วิศวการ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม
- รับบริการงานติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสากรรม
- รับริการงานซ่อมบำรุงรักษา ในโรงงานอุตสาหกรรม
- รับบริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.349 บริษัท เออีทีม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ให้บริการที่ปรึกษาในการศึกษา สำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควงบคุมงานก่อสร้าง
นต.350 บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด 5 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- วางแผนในงานทุกแขนงของวิศวกรรมทุกชนิด
นต.351 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมแซมระบบป้องกันไฟ
- รับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานระบบป้องกันไฟ
นต.352 บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.353 บริษัท คิวเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ระบบการบริหารงา
- รับตรวจสอบอาคาร งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อื่น ๆ
นต.354 บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - บริการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ควบคุมงานทางด้านวิศวกรรม
- บริการตรวจสอบอาคาร
นต.355 บริษัท เส้นฝัน จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ เขียนแบบ
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.356 บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับจ้างสำรวจงานเสี่ยงภัย รับประกันวินาศภัยทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบห้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบอาคาร ระบบต่
- รับจ้างตรวจสอบระบบหม้อต้มไอน้ำ
นต.357 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด 6 - ตรวจสอบอาคาร
นต.358 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และงานก่อสร้
- ควบคุมการก่อสร้างงานทุกชนิด
- บริการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและอาคารทุกชนิด
นต.359 บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา รับรอง
- ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของอาคารและ
นต.360 บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด 3 - ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.361 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ออกแบบและให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบา
- ควบคุมระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.362 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพี บิลดิ้งอินสเปคเตอร์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบอาคาร
นต.363 บริษัท เอส.บี.อาร์.ซี. จำกัด 8 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา
- ให้บริการด้านการสำรวจ ออกแบบ อาคาร และวิศวกรรมโยธา
- ให้บริการด้านบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร ออกแบบแก้ไขอาคาร
นต.364 บริษัท ชงโคเทค จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.365 บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 10 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า
- ออกแบบ ตรวจสอบ รับรองและควบคุมงานด้านวิศวกรรม
นต.366 บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร และโรงงาน
- ออกแบบและติดตั้งงานวิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล และไฟฟ้า
นต.367 บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการด้านงานวิศวกรรมตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านงานวิศวกรรมการจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหก
นต.368 บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - การออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง งานวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบอาคาร
- รับจ้างตรวจสอบให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอาคาร อาคารโรงงาน เครื่องจักร ทางด้านวิศวกรรม
- ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นต.369 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ มาเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- บำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นกันสนิมยานพาหนะทุกประเภท
- ติดตั้ง ตรวจสอบ แะลแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
นต.370 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร