สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.310 บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.311 บริษัท เจทีอีซี จำกัด 10 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมทุกระะบบ
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป
- งานออกแบบคำนวณงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- วิเคราะห์โครงการและที่ปรึกษาการลงทุนและวิศวกรรมทั่วไป
นต.312 บริษัท ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - สำรวจ ศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ
- ออกแบบบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร งานโยธา งานตกแต่งภายใน ตลอดจนระบบจักรกล
- ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
- การบริหารจัดการระบบผลิต-จ่ายน้ำประปา สุขาภิบาล บำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ
- การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคาร
นต.313 บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.314 บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด 7 - บริการออกแบบงานวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบ
นต.315 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด 5 - บริหารจัดการด้านพลังงาน
- บริหารจัดการโครงการ
- บริหารจัดการทรัพย์สินกายภาพ
- บริการตรวจสอบอาคาร
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
- บริการงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด
นต.316 บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด 9 - ให้บริการงานด้านวิศวกรรม บริหารจัดการโครงการ
- งานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง และงานรับเหมาก่อสร้าง
- บริการให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านต่างๆ
นต.317 บริษัท วัน ดี ซายน์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกชนิด
- วางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ และให้คำปรึกษาการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้างต่างๆ
นต.318 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 4 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบอาคาร
นต.319 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ)
- รับจัดการ จัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด
นต.320 บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- จำหน่ายหรือซ่อมแซม อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.321 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร โรงงานทุกชนิดไม่จำกัดประเภท
- รับตรวจสอบความปลอดภัยด้านความแข็งแรง ความมั่นคง ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
นต.322 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 34 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.323 บริษัท เบ็ญจรัตน์วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบการใช้งานอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ การใช้อาคารต่างๆ
นต.324 บริษัท ล็อควูด กรีน เอเชีย แปซิฟิค (ไทย) จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรม
- บริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.325 บริษัท วอรันเทค จำกัด 2 - บริการตรวจสอบ ออกแบบ
- บริหารจัดการระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
นต.326 บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.327 บริษัท ยูไนเต็ด อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการด้านงานตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) แก่งโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเคมี
นต.328 บริษัท เอ็น-เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 2 - รับเหมางานระบบไฟฟ้า
นต.329 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด 22 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารงานทางวิศวกรรมและถสาปัตยกรรม
นต.330 บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ควบคุมงานก่อสร้าง
- รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.331 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา บริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง
นต.332 บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
นต.333 บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผน วิจัย
- รับงานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
นต.334 บริษัท ทีจีทีเค ที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต วิเคราะห์ วิจัย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษางานวิศวกรรม
- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในโรงงาน
- งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล
นต.335 บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16 - รับบริการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.336 บริษัท คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.338 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซีวาย 1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า แก๊ส
- ออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร
นต.339 บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส์ จำกัด 11 - ให้บริการให้คำปรึกษา
- ออกแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.340 บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา วางแผน ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
- ฝึกอบรม คำนวณและออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร