สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1 บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 33 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ
นต.2 บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด 22 - ประกอบกิจการทางวิศวกรรมทุกชนิดรวมทั้งการให้การวางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ
- ให้คำปรึกษา การบริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง ของกิจการวิศวกรรมต่างๆทุกชนิด
- รับทำการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ และให้คำแนะนำวิธีการในการกำจัดของเสีย
- รับทำการสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.3 บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด 19 - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.4 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 12 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.5 บริษัท เอสพีซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับงานบริการหลักเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
- รับงานสำรวจออกแบบ คำนวณ ให้คำแนะนำและควบคุมรวมทั้งบริการด้านวิชาการฯ
นต.6 บริษัท เอสเอ็มซี นิราส คอนซัลแทนส์ จำกัด 14 - วิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการขนส่ง
- การจัดการโครงการ การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบทางวิศวกรรม การควบคุมงาน งานซ่อมแซม
- ให้บริการและการพัฒนาเมือง การขนส่ง โครงสร้างในทะเล และวิศวกรรมโยธา
นต.7 บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 29 - เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นต.8 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11
นต.9 บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 32 - ออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษา
- บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.10 บริษัท อินฟินีตี้ เซอร์วิส จำกัด 2 - ประกอบกิจกรรมวิศวกรที่ปรึกษา
- ให้บริการด้านการศึกษา คำนวณออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคมและก่อสร้าง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.11 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 40 - ให้บริการงานที่ปรึกษา
- การวางแผนกลยุทธ์ วางแผนวิศวกร การศึกษาเบื้องต้น จัดทำแผนแม่บท
- การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาและวางแผนป้องกันและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
นต.12 บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด 27 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา รับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา งานด้านสถาปัตยกรรม
- ศึกษาและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นต.13 บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด 22 - ให้บริการที่ปรึกษาด้านการศึกษา การสำรวจ และออกแบบทางวิศวกรรมด้านต่างๆ
- ให้บริการที่ปรึกษาด้านควบคุมและบริหารโครงการ ทั้งระหว่างการก่อสร้าง ทดสอบโครงการ
- ให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบการปฏิบัติการโครงการ การดำเนินการ บำรุงรักษาระบบ
นต.14 บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด 43 - ประกอบธุรกิจทางด้านสภาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- ทำการผลิต ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ซ่อม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุที่เกี่ยวกับโลหะ
- ผลิต ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ซ่อม และค้าวัสดุก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.15 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสท์ คอนซัลท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.16 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด 24 - ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา งานชลประทาน งานทางหลวง โครงสร้างชายทะเล
- วิศวกรรมระบบ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า
- วิศวกรรมโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
- การพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาเมือง
- บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.17 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 23 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการ และเทคโนโลยี
นต.18 บริษัท เอสอีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - จุด 1
นต.19 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 188 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง
- ปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
- รวมทั้งการทำงานร่วมกับบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาต่างประเทศ
นต.20 บริษัท พาส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการศึกษาวิจัย และรับปรึกษาทางวิชาการ
- บริการด้านเทคนิค งาน สำรวจศึกษาค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล
- และทำรายงานในโครงการพัฒนาต่างๆทางด้านวิศวกรรมมุกแขนงและทุกสาขา
- งานอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.21 บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด 10 - เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานโครงการและควบคุมงาน
- ออกแบบงานโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านอนุรักษ์พลังงานด้านโรงงานและอาคารควบคุม
นต.22 บริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 16 - ออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อาคารชุด และโครงสร้างอื่นๆ
- เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษาและจัดการบริหารอาคารทุกประเภท
- รับออกแบบงานวิศวกรรมควบคุม
- เป็นที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนแม่บท
นต.23 บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการทางด้านการศึกษา วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
- บริการหลักทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล ทรัพยากรน้ำ/อุทกวิทยา
- วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง สถาปัตยกรรม วางแผนพัฒนาชุมชน
นต.24 บริษัท วิษณุคม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.25 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 104 - วิศวกรที่ปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง โยธา ไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล สุขาภิบาล และงานสถาปัตยกรรม
นต.26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทาเนีย 155 โปรมาเนจ

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง
นต.27 บริษัท แอ็กกี้คอนซัลท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- งานจัดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
นต.28 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

77 - บริการให้การปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ
- ควบคุมการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกสาขา ด้านอุตสาหกรรม และพลังงาน
นต.29 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.30 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 553 - รับเหมาก่อสร้างอาคารคสล.
- ติดตั้งเครื่องจักร งานโยธา งานประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก
- งานสาธารณูปโภค งานระบบสายส่งและโทรคมนาคม
- งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร