สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำแนะนำในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล


1. กรอกรายละเอียดในองค์กร

     -พิมพ์รายชื่อวิศวกรผู้มีใบอนุญาตของนิติบุคคลในตารางรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองข้อความในตารางฯ ข้างต้น


2. เอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา

     -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันยื่นเรื่อง (ประทับตราบริษัทและกรรมการที่มีอำนาจลงนาม)

     -สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของกรรมการบริษัท (เจ้าตัวรับรองสำเนาถูกต้อง)

     -สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล (ประทับตราบริษัทและกรรมการที่มีอำนาจลงนาม)

กรณีมอบอำนาจ

     -หนังสือมอบอำนาจ (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปของผู้รับมอบอำนาจ)


3. เมื่อยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคลพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สภาวิศวกรจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ หรือติดต่อขอรับที่สำนักงานสภาวิศวกร ภายใน 15 วันทำการ ภายหลังจากคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา


4. อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้

     -ต่ออายุใบอนุญาตกำหนดภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 3,000 บาท

     -ต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 5,000 บาท

       * กรณี ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท


5. เอกสารที่ต้องส่งคืนสภาวิศวกร

     -แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

     -เอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้น


หมายเหตุ

     - กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต่อหัวหน้าสำนักงาน สภาวิศวกรภายในสามสิบวัน หลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลภายในกำหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

     - ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ที่ระบุตามหนังสือรับรอง)ลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท หากผู้อื่นลงนามแทนต้องมีหนังสือและหลักฐานในการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

     - หลักฐาน / เอกสารประกอบ ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัททุกแผ่น

     - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 1 ปี


เอกสารประกอบ

คำแนะนำการต่อ อายุใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล

ตัวอย่างการ กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554สภาวิศวกร
สภาวิศวกร