สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การทบทวนการยื่นขอรับใบอนุญาต


ขั้นตอนการขอทบทวน

1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทบทวนคุณวุฒิ พร้อมหลักฐาน

2. ยื่นเรื่องเพื่อตรวจเอกสาร

3. ยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับเรื่อง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มคำร้องขอทบทวน

- หนังสือรับรองรายวิชาที่เรียนเพิ่ม ฉบับจริง

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร