COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 


คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ


ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


1.เป็นสมาชิกสภาวิศวกร


2.ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงาน

     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผลงานในลักษณะที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสองปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผู้ยื่นขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอไม่น้อยกว่า 4 ปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผู้ยื่นขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอไม่น้อยกว่า 6 ปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมหรือวุฒิต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลงานในลักษณะงานที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 10 ปี


3. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงานเท่าที่มี ความรู้ความชำนาญในด้านนั้น ๆ ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอื่น ๆ อีก ให้ยื่นคำขอใหม่


4. เมื่อผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ และ/ หรือ ส่งทดสอบข้อเขียน ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นคำขอใหม่ได้ภายหลังจากวันที่ยื่นคำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่าหกเดือน

4.1 ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่นโดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานประกอบ จำนวน 2 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน โดยให้ส่งรายงานผลงานดีเด่นในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

5. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยเกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


6. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้รับการอบรมและทดสอบความ พร้อมฯ


7. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา


8. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ

     1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 1 ชุด

     3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปทุกรูป)

     4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ขอรับใบ อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยกรอกเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ขอใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอ รับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง

     5. สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ (เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตหน้าที่สองส่วนบน) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง

     6. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ (3.3)


** หมายเหตุ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) มาประกอบการพิจารณา


เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

     ชุดคำขอสมัคร สมาชิกพร้อมการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ |
     หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
     ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารการนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (การจัดทำโครงการดีเด่น)
          - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          - สาขาวิศวกรรมโยธา
          - สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          - สาขาวิศวกรรมเคมี
          - สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่