COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร

 


คำแนะ นำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร


1. กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้

     1.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่อยู่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสาร)

     1.2 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     1.3 แบบแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็น วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอพร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความเกี่ยวข้อง โดยจัดพิมพ์ขนาด A 4

     1.4 เมื่อกรอกแบบในข้อ 1.1 – 1.3 เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำ สำเนาเพิ่มอีก 3 ชุด (ไม่รวมต้นฉบับ)


     Download คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) 


2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ จัดพิมพ์ขนาด A 4 โครงการละ 4 เล่ม (ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 3 เล่ม) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

     2.1 ชื่อโครงการ

     2.2 วัตถุประสงค์โครงการ

     2.3 ขั้นตอนในการดำเนินงานและการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน

     2.4 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

     2.5 ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขปัญหา

     2.6 ผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายของโครงการและจุดเด่นของโครงการ


3. เอกสารประกอบ

     3.1 สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (โดยจัดทำสำเนาเพิ่มอีก 3 ชุด)

     3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

     3.3 รายละเอียดโครงการตามข้อ 2.


4. ขั้นตอนการพิจารณา

     4.1 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ

     4.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์

และความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล)

     4.3 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา

     4.4 สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเอกสาร ประกอบ

     ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร