COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

 


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร


1. กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้

     1.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่อยู่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสาร)

     1.2 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ พร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความเกี่ยวข้องกัน


     Download คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) 


2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ จัดพิมพ์ขนาด A 4 โครงการละ 3 เล่ม (ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 2 เล่ม ยื่นพร้อมกันกับคำขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร) โดยมีรายละเอียดโครงการ แยกตามสาขา ดังนี้

     - สาขาวิศวกรรมโยธา

     - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

     - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     - สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

     - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

     - สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     - สาขาวิศวกรรมเคมี

     2.1 กรณีใช้ผลงานในต่างประเทศเป็นผลงานดีเด่น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองการทำงานดังกล่าวจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ หรือกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตสังกัดในนิติบุคคลไทย ซึ่งไปรับจ้างทำงานใส่ต่างรประเทศ สามารถใช้หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนิติบุคคลไทยดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามประกาศสภาวิศวกร ที่ 72/2559 ข้อ 1 (3))


3. เอกสารประกอบ

     3.1 สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนาม(กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง)

     3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

     3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ป.โท, ป.เอก หรือ คุณวุฒิปริญญาอื่น ๆ

     3.4 สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรทุกสาขา ต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแนบประกอบ จำนวน 2-3 ผลงาน ไม่เกิน 5 ผลงาน โครงการละ 3 เล่ม และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไรในบัญชีแสดงผลงานและประมาณงาน โดยให้ส่งรายงานผลงานดีเด่นในวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต

     3.5 กรณีที่ใช้หน่วยความรู้ (CPD) มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มเติมพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ต้องยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร)


4. ขั้นตอนการพิจารณา

     4.1 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ

     4.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ และรายงานผลงาน

          - บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและได้รับการเสริม สร้างประสบการณ์

(ถ้าผลงานปฏิเสธ ยื่นใหม่ได้อีกหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผล )

          - เมื่อผลงานผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ (การกำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากผลงานผ่านแล้ว) เกณฑ์คะแนน การสอบสัมภาษณ์

            - คะแนน 70 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต

            - คะแนน 50-69 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือ ทำรายงานทางวิชาการ (ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด) สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้

            - คะแนนน้อยกว่า 50 สอบข้อเขียน (รอบการจัดสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร)

     4.3 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา

     4.4 แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร


ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอเลื่อนระดับ

     หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา)

     หลักเกณฑ์ คำแนะนำและขั้นตอนในการขอยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา)

     คำแนะนำการเขียนผลงานเพื่อขอยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

     คำแนะนำและเอกสารประกอบการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

     คำแนะนำและเอกสารประกอบการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     แนวทางการเขียนผลงานฯ และการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     การใช้หน่วยความรู้ (PDU) เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 

 

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/วันที่สอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร(คลิกที่นี่)

 


ใบสมัครการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

     สาขาวิศวกรรมโยธา

     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

     สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     สาขาวิศวกรรมเคมี