COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การขอใบอนุญาตระดับ ภาคีวิศวกรการยื่นคำขอรับใบอนุญาต  

       
  1. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร(ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท)พร้อมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (สามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ)  
    1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
1.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ

  (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  (2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
  (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
  (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

   

  ( การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร )

 
       
  2. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
    2.1 เป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกรสามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบ อนุญาตฯ(พร้อมชำระค่าจดทะเบียนสมาชิกและ ค่าบำรุงจำนวน 1,500 บาท)
2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
 
       
  3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
-กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ กำหนดยื่นเอกสารวันสุดท้าย ยื่นให้ครบถ้วนก่อนเข้าสอบ กรณีสอบที่สภาวิศวกรให้นำเอกสารมายื่นที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2
-หรือนำเอกสารต่าง ๆ ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า "ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร" หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานสภาวิศวกร
-เมื่อถึงวันสอบหากยังไม่มีเอกสารมายื่น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
   
3.1 หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
** สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ Transcript ตัวจริงให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) และให้ยื่น Transcript ตัวจริงในภายหลัง
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ยื่นรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Descriptions) ด้วย
** กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย
3.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ระบุวิทยาเขต (ฉบับภาษาไทย)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปทุกรูป)
3.5 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ทำการตรวจจากแพทย์) ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ 1.6
3.6 สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ (ผู้รับรองคุณสมบัติจะต้องถือใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขาใดก็ได้)
(โดยผู้รับรองต้องลงนามในเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตหน้าที่สองส่วนบนด้วย) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
3.7 ใบคำขอสมัครสมาชิกพร้อมขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร ( Download )
 
       
  4. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร(ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท/ครั้ง) ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมผลการสอบได้ 2 ปี ท่านสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร (สมัครสอบคลิกที่นี่)  
       
 

5. ผู้สมัครทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร สามารถตรวจสอบรายชื่อในหัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายหลังจากการชำระเงิน 3 วันทำการ หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อ Call Center 1303 ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ 7 วัน

6. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) เมื่อสอบผ่าน ต้องสมัครอบรมฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ
(เมื่อทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรผ่าน ท่านสามารถชำระค่าอบรมในวันสอบได้ทันที พร้อมกับรับเอกสารอบรม หากชำระภายหลังท่านจะได้รับหนังสือในวันที่เข้าอบรม (แต่สามารถ Down load ผ่านเว็บไซต์ได้) )

 

หลังจากชำระเงินค่าอบรมฯ ท่านจะได้รอบอบรมโดยอัตโนมัติ (ไม่สามารถเลือกรอบอบรมได้)

 

หากไม่สะดวกเข้าอบรมในรอบที่ได้รับ ท่านสามารถทำรายการเลื่อนรอบอบรมได้ทันทีด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยรอบที่สามารถเลื่อนได้คือรอบที่ปรากฏในเว็บ หรือส่งคำร้องขอเลื่อนรอบอบรมพร้อมแนบเอกสารประกอบคำร้อง(เช่นหนังสือรับรองจากทางบริษัทฯ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ) มาทางโทรสาร 02 935 6695 หรือ 02 935 6697 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผลการยื่นคำร้องได้ที่ โทร. 1303 ต่อฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

 

เลื่อนรอบอบรม
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=2311

 

คำร้องขอเลื่อนอบรม
http://www.coe.or.th/_coe/_download/Coe-200803.pdf?aMain=13&aFlag=1

 
       
  6. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา  
       
  7. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  
     
   
 

คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร (กรณีหลักสูตรต่างประเทศ และหลักสูตร 2 สถาบัน) 

หลักสูตร 2 สถาบัน เช่น ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี และไปศึกษาต่ออีก 2 ปีสุดท้ายที่ The University of Nottingham เป็นต้น

1.  สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร (ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท) โดยใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวิสามัญ (เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงปรับเป็นสมาชิกสามัญ) พร้อมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไป (ยื่นสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ)
            1.1   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
            1.2   มีสัญชาติไทย
            1.3  มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์           
            1.4   ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
            1.5   ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
            1.6   ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
                        (1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
                        (2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
                        (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
                        (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
                        (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
            2.1  หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันทีสำเร็จการศึกษา
            2.2  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
            2.3  รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Description)
            2.4  หลักฐานรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ)
            2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน
            2.6  สำเนาบัตรประชาชน
            2.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  (โดยเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปทุกรูป)      
            2.8  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ทำการตรวจจากแพทย์) ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ 1.6
            2.9   คำรับรองคุณสมบัติ (โดยผู้ที่ลงนามรับรอง ต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญขึ้นไปในสาขาเดียวกันกับที่ยื่นขอ)           
            2.10  สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ (โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
3.  การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท/ครั้ง) ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมการสอบผ่านได้ภายใน 2 ปี
4.  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) ต้องสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติ
5.  คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
6.  สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

(Download คำแนะนำและแบบฟอร์ม)

 

 
   
 

 

Flowchart ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการสมัครขอรับใบอนุญาตควบคุมระดับภาคีวิศวกร