COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> สมาชิก / นิติบุคคล > สมัครสมาชิก
สภาวิศวกร

การสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก

1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
1.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ

    (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
    (2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
    (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
    (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
    (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง


เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)

2. แบบฟอร์มคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร (กรณียื่นขอรับใบอนุญาตครั้งแรกในระดับภาคีวิศวกร Download ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ Download )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์) ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ข้อ 7(1)-(5)

5. สำเนาหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (Transcript)

6. กรณีสมาชิกวิสามัญ ต้องมีคำรับรองคุณสมบัติ (เอกสารส่วนที่ 2 ของคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร) โดยมี

วิศวกรระดับสามัญวิศวกร หรือระดับวุฒิวิศวกร (สาขาเดียวกัน) เป็นผู้ลงนามรับรอง


** หมายเหตุ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ส่วนหลักฐานข้อ 4 และข้อ 5 ไม่ต้องใช้


ขั้นตอนดำเนินการสมัครสมาชิก

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

1. กรณียื่นเอกสารสมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานสภาวิศวกรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (โดยเจ้าของใบอนุญาตจะต้องกรอกเอกสารและลงนามด้วยตนเอง) ในเวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกให้

 

2. กรณีสมัครสมาชิกออนไลน์และสมัครทดสอบความรู้ระดับภาคีบนเว็บไซด์ สามารถยื่นเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
   2.1 ส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิกมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุบนหน้าเว็บไซด์ www.coe.or.th ก่อนถึงวันกำหนดทดสอบความรู้ โดยระบุหน้าซองว่า "ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร"
   2.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร หรือสถานที่จัดสอบส่วนภูมิภาค ให้ยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ได้ช้าสุดก่อนเข้าห้องสอบ 

 

หมายเหตุ :
         - เมื่อถึงวันสอบหากไม่มีเอกสารมายื่นการสมัครสอบของบุคคลจะถูกยกเลิก (ไม่สามารถเข้าสอบได้)
         - เอกสารหลักฐานจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และกรอกข้อความโดยละเอียดตามความเป็นจริง สำหรับสำเนาเอกสาร จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ 
         - ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร และขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

ต้องการสมัครสมาชิกและสมัครทดสอบความรู้ระดับภาคีออนไลน์ คลิกที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร