สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พิศิษฐ์   แสง-ชูโต

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

ปริญญาตรี  อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท   อุตสาหกรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ใบอนุญาต
สอ.854

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
รองประธานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)

 

ตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
กรรมการตัดสินรางวัลตำราดีเด่น (วสท.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วสท.)

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

บริหารการศึกษา
การลดต้นทุนและการเพิ่มของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร