สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์   สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม – (Minor : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์) Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
ปริญญาโทด้านนโยบายและเทคโนโลยี   Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
ปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin-Madison USA
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) (ประธานนักศึกษาคณะวิศวลาดกระบังรุ่น 29) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

ใบอนุญาต
สย. 6999

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

 


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
อนุกรรมการการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
อนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

ตำแหน่งอื่นๆ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
ประธานมูลนิธิอาคารเขียว (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ได้รับคัดเลือกเป็น President Eisenhower Fellow ประจำปี 2012 จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ไอเซนฮาว สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่
วิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน “ASEAN Outstanding Engineer Achievement Contribution Award 2012”
กรรมการบริหารอุโมงค์โลก (Executive Committee Member) ณ นครเจนีวา

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร