สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

B.Eng. (Chemical Engineering) KMUTT
M.Eng. (Environmental Technology) KMULL
D.Eng. (Environmental Engineering) AIT
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

ใบอนุญาต
วค.11 , วส.96

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6

 

ตำแหน่งอื่นๆ

ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
กรรมการสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

Chemical Plant Safety
Water and Wastewater Engineering
Membrane Technology

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร