สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ดร.จิระศักดิ์   แสงพุ่ม

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

ปริญญาตรี  เคมี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท   เคมีเทคนิค   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก เคมี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ใบอนุญาต
วค.25 , สอ.687

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

วิศวกรระดับ 10 กองพัฒนาด้านสรรถนะตามลักษณะงาน ฝ่ายบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี

 

ตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการมูลนิธิ วสท.
คณะกรรมการวิศวกรรม กฟผ.

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

Fluidization Technology
Adsorption Technology
งานเคมีโรงไฟฟ้า ,ระบบผลิตน้ำใสป้องโรงไฟฟ้า ,น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้จากโรงไฟฟ้า เช่น เถ้าลอยลิกไนต์
งานพัฒนาวิชาชีพวิศวกร

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร