สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

รศ.พิชิต ลำยอง

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. ไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

ใบอนุญาต
วฟก.758

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

 


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ตำแหน่งอื่นๆ

-

 

 

ความเชี่ยวชาญ

สอน วิจัย ผลิต ควบคุม และให้คำปรึกษา เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร