สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายมานิตย์   กู้ธนพัฒน์

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ใบอนุญาต
วก.711

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประธานอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

ตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเครื่องกล ด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำ การปรับอากาศ
ระบบในอาคาร
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร