สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายสฤทธิ์เดช   พัฒนเศรษฐพงษ์

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
MS (MiningEngineering) University of Nevada, Reno USA. 1980      

 

 

ใบอนุญาต
สมม.185

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

-


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม สาขาเหมืองแร่
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

 

ตำแหน่งอื่นๆ

-

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเหมืองแร่ การปฎิบัติงานเหมืองแร่

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร