สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายลือชัย  ทองนิล

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

Master of Engineering

 

ใบอนุญาต
วฟก.484

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

-

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ตำแหน่งอื่นๆ

-

 

ความเชี่ยวชาญ

งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร