สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายชัชวาลย์  คุณค้ำชู

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ. สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ใบอนุญาต
วก.491 และ วส.49

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ข้าราชการเกษียณ

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 

ตำแหน่งอื่นๆ

อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา
กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมาธิการโยธาและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 4

 

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบและให้คำปรึกษา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบและให้คำปรึกษา

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร