สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

รศ.ดำรงค์   ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ. (เกียรตินิยม) IE – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (IE & M) – AIT
Diploma of ISO.9000 Lead Assessor

 

ใบอนุญาต
สอ.389

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ศาสตราภิชาน บริหารนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AUN.QA Expert
CPF Innovation Consultant


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการ (สามัญวิศวกร – วุฒิวิศวกร IE)
ประธานอนุกรรมการ (CPD)

 

ตำแหน่งอื่นๆ

คณะอนุกรรมการ (ต่างประเทศ)
คณะอนุกรรมการ (TABEE)
รองประธานอนุกรรมการ (รับรองปริญญา IE)

 

ความเชี่ยวชาญ

IE , QA , QE , QC , QM , PI (Reductivity improvement)
ISO , IMS , (Innovation Management System)
OCM (Organization change management)

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร