COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-2564)

 

นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

Vice President

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นายกสภาวิศวกร

President

 

นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

Vice President

 

นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร

Secretary-General

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

เหรัญญิกสภาวิศวกร

Treasurer

 

 

นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

รองเลขาธิการสภาวิศวกร

นายสุธา ขาวเธียร

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

 

 

 

 

กรรมการสภาวิศวกร Council of Engineers

       

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

นายดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

     

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

นายไกร ตั้งสง่า

นายเกชา ธีระโกเมน

     

นายอาทร สินสวัสดิ์

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม

     

นายธเนศ วีระศิริ

นายเสถียร เจริญเหรียญ

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต

     

นายชายชาญ โพธิสาร


วิสัยทัศน์

“ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
(Enhance Thai Engineers for Global Sustainability)

 

พันธกิจ

          “พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม”
(Quality professional development of Thai engineers for enhancement of Thailand competitive ability and betterment of the people and the society.)

 

นโยบายของสภาวิศวกร 

1. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
    1.1    การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา
    1.2    การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
    1.3    ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับภารกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
    1.4    สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    1.5    ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
    1.6    ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม

2. ด้านการศึกษาและวิจัย
    2.1    รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
    2.2    การกำหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (TABEE)
    2.3    ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    2.4    สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมในเรื่องใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลก
    2.5    ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

3. ด้านการประกอบวิชาชีพ
    3.1    ส่งเสริมการทำกรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาเพื่อใช้ประเมินผลในการสอบเลื่อนระดับ
    3.2    ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกลี่ย
    3.3    ปรับปรุงระบบและข้อสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร โดยเน้นเรื่องการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ
    3.4    ออกใบรับรองความรู้ความชำนาญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสหสาขาวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
    3.5    สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
    3.6    ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Services)
    3.7    ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
    3.8    ส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    3.9    ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
    3.10  การจัดทำทำเนียบและคลังข้อมูลผู้ชำนาญการในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่าง ๆ
    3.11  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องให้มากขึ้น
    3.12  ส่งเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    3.13  ส่งเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
    3.14  เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)
    3.15  ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
    3.16  ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4. ด้านองค์กรและการให้บริการ
    4.1    เพิ่มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ครอบคลุม E-Services, E-Election และอื่น ๆ
    4.2    จัดระบบให้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD
    4.3    ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
    4.4    เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
    4.5    เพิ่มฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานของสำนักงานสภาวิศวกร
    4.6    เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
    4.7    การปรับปรุงระเบียบเพื่อรองรับการนำหน่วยความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) มาใช้ในการเลื่อนระดับใบอนุญาต
    4.8    ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสภาวิศวกร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Flexible Rightsizing)
    4.9    ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
    4.10  พิจารณาลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นแล้วในปัจจุบัน
    4.11  ปรับปรุงการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้มีเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    4.12  ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพื่อให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้นำด้านดิจิตัลของประเทศไทย
    4.13  จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

5. ด้านต่างประเทศ
    5.1    สนับสนุนและประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ
    5.2    ดำเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและส่วนราชการในกิจกรรมตามพันธะและข้อผูกพัน ด้านต่าง ๆ เช่น WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, Sydney Accord
    5.3    การสร้างพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและเอกชน  ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่สภาวิศวกรในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
    5.4    เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเกี่ยวกับการบริการวิชาชีพข้ามชาติ
    5.5    ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

6. ด้านการปรับปรุงกฎหมาย
    6.1    การปรับปรุงกฎหมายและกฎของสภาวิศวกร ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
               -   ประกาศ และระเบียบ
               -   ข้อบังคับ
               -   กฎกระทรวง
               -   พระราชบัญญัติ