สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7

 

นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

Vice President

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นายกสภาวิศวกร

President

 

นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

Vice President

 

นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร

Secretary-General

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

เหรัญญิกสภาวิศวกร

Treasurer

 

 

นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

รองเลขาธิการสภาวิศวกร

นายสุธา ขาวเธียร

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

 

 

 

 

กรรมการสภาวิศวกร Council of Engineers

       

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

นายดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

     

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

นายไกร ตั้งสง่า

นายเกชา ธีระโกเมน

     

นายอาทร สินสวัสดิ์

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม

     

นายธเนศ วีระศิริ

นายเสถียร เจริญเหรียญ

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต

     

นายชายชาญ โพธิสาร


วิสัยทัศน์

          “ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Enhance Thai Engineers for Global Sustainability”

 

พันธกิจ

          “พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม”

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร