สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.C.E               Purdue University, U.S.A.        
Ph.D                  Purdue University, U.S.A.            

 

 

 

ใบอนุญาต
วย.800

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ข้าราชการบำนาญ

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร                                                                                        
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา     
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

 

ตำแหน่งอื่นๆ
-

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา (สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง)

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร