สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.Eng. ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Ph.D. NORTHWESTERN UNIVERSITY

 

 

ใบอนุญาต
วย.1129

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6

 

 

ตำแหน่งอื่นๆ
-

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโครงสร้าง

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร