สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายเสรี สุธรรมชัย

กรรมการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ.  โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ใบอนุญาต
วย.679

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ข้าราชการบำนาญ

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ประธานอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ตำแหน่งอื่นๆ
-

 

ความเชี่ยวชาญ

งานด้านการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
งานด้านการก่อสร้างสะพาน
งานด้านการก่อสร้างกำแพงกันดิน

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร