สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

เหรัญญิกสภาวิศวกร

 

การศึกษา

ปริญญาโทวู๊สเตอร์โพลีเทคนิค อินสติติว Worcestor Poly technic Institute (WPI), USA
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ใบอนุญาต
วฟก. 613

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
เหรัญญิกสภาวิศวกร สมัยที่ 6

 

ตำแหน่งอื่นๆ
-

 

ความเชี่ยวชาญ

Fire & Life Safety

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร