สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

เลขาธิการสภาวิศวกร

 

การศึกษา

วศ.บ. (โยธา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2537
M.Eng. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan, ปี พ.ศ. 2539
Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan, ปี พ.ศ. 2543

 

ใบอนุญาต
วย. 1800

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน
ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)
เลขาธิการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 และ สมัยที่ 6
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสาสภาวิศวกร
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสภาวิศวกร

 

ตำแหน่งอื่นๆ
วุฒิเมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมอาคาร วิศวกรรมสะพาน วิศวกรรมแผ่นดินไหว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.siit.tu.ac.th/personnel.php?id=114

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร