สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายประเสริฐ  ตปนียางกูร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

 

การศึกษา

วศ.บ.    วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.     นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.ม.    วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E.,DELEF, NETHER LANDS
ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A.,FRANCE  TOULOUSE

 

ใบอนุญาต
วส.4 และ วย.1500

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน
-

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวิศวกรสามัญ และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประธานอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร

 

ตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

 

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มลพิษ น้ำ อากาศ และการอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายโรงงาน และกฎหมายวัตถุอันตราย
การบริหารจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร