สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

นายไกร ตั้งสง่า

อุปนายกสภาวิศวกรสภาวิศวกร คนที่ 1

 

การศึกษา

Ph.D. (Civil Engineering), University of Louisiana, LA.
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, OH.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ใบอนุญาต
สย. 2427

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ประธานกรรมการ บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรรมการบริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
ประธานอนุกรรมการกิจการพิเศษ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ประธานอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ของสภาวิศวกร

 

ตำแหน่งอื่นๆ

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 4 สำนักงาน กสทช.
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานกลางระบบรถไฟความเร็วสูง  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คณะกรรมการมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานและการดำเนินงาน สำนักงาน กสทช.
      1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
      2. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอาคาร ตามมาตรา 8(2)(4) และ 8(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง
      3. คณะทำงานดำเนินการปรับปรุงบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร