สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)

ดร. กมล ตรรกบุตร

นายกสภาวิศวกร

 

การศึกษา

ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาเครื่องกล ( พ.ศ. 2516 ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)
ปริญญาโท วศ.ม. สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี ( พ.ศ. 2519 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Dr. Ing. ( Thermodynamiques & Energetique ) ( พ.ศ. 2526 ) Perpignan University, 66025 Perpignan, FRANCE
ประกาศนียบัตร Institute of Director (IOD) ( พ.ศ. 2549 )

 

ใบอนุญาต
วก. 487

 

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท อิตาเลียนไทยพาวเวอร์ จำกัด

 

ตำแหน่งในสภาวิศวกร (เฉพาะประธานอนุกรรมการฯ)
นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 5 และสมัยที่ 6

 

ตำแหน่งอื่นๆ
กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน

 

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโรงไฟฟ้า (Power Plant Engineering)
พลังงานและพลังงานทดแทน (Energy and Alternative Energy)
การบริหารโครงการ (Project Management)

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร