COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 2 (2546-2549)


นายฉดับ ปัทมสูต
นายกสภาวิศวกร

นางพูลพร แสงบางปลา
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

นายประสงค์ ธาราไชย
เลขาธิการสภาวิศวกร

นายวิทยา คชรักษ์
เหรัญญิกสภาวิศวกร

 

กรรมการสภาวิศวกร

 

นายไกร ตั้งสง่า
กรรมการ

นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์
กรรมการ

นายจารึก อนุพงษ์
กรรมการ

นายชำนาญ ห่อเกียรติ
กรรมการ

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
กรรมการ

นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการ

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
กรรมการ

นายรัชทิน ศยามานนท์
กรรมการ

นายวินิต ช่อวิเชียร
กรรมการ

นายสุบิน ปิ่นขยัน
กรรมการ

นางสุรี ขาวเธียร
กรรมการ

นายปราโมทย์ ไชยเวช
กรรมการ

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
กรรมการ

นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

นายอารมณ์ ปริยานนท์
กรรมการ

 

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 2 (ปี 2546-2549)

 

ด้านการศึกษา

        1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
        2. เตรียมการให้มีการสอบวิศวกรระดับภาคีเพื่อออกใบอนุญาต
        3. สนับสนุนให้มีการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

 

ด้านการประกอบวิชาชีพ

        1. จัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
        2. ส่งเสริมและดำเนินการให้วิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและในระดับสากล

 

ด้านสมาชิก

        1. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก
        2. ให้การบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วทั่วภูมิภาค
        3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและความรู้แก่สมาชิก

 

ด้านการให้คำปรึกษางานวิศวกรรมกับรัฐบาล

        1. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
        2. ผลักดันแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมให้บรรจุเป็นส่วนสำคัญหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ