COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> สภาวิศวกร > กรรมการสมัยที่ 1
สภาวิศวกร

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 (2543-2546)


นายอรุณ ชัยเสรี
นายกสภาวิศวกร

นายสุบิน ปิ่นขยัน
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

นายอาชว์ เตาลานนท์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
เลขาธิการสภาวิศวกร

นางสุรี ขาวเธียร
เหรัญญิกสภาวิศวกร

 

กรรมการสภาวิศวกร

 

นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการ

นายการุญ จันทรางศุ
กรรมการ

นายเกษม ใจหงษ์
กรรมการ

นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย
กรรมการ

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
กรรมการ

นายเขียน วงศ์สุรีย์
กรรมการ

นายจิรชัย เชาวลิต
กรรมการ

นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์
กรรมการ

นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ์
กรรมการ

นายวินิต ช่อวิเชียร
กรรมการ

นายสุขุม สุพันธ์โพธาราม
กรรมการ

นายชำนาญ ห่อเกียรติ
กรรมการ

นายกมล ตรรกบุตร
กรรมการ

นายเกียรติ อัชรพงศ์
กรรมการ

นายเกษม เพชรเกตุ
กรรมการ

 

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 1 (ปี 2543-2546)

 

        1. จัดองค์กรการบริหารสภาวิศวกรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานสากล ในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
        2. ควบคุมและเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมุ่งเน้นความปลอดภัยของสาธารณะ 
        3. ให้บริการวิชาการในวิทยาการ เทคโนโลยีและข้อคิดเห็นทางวิศวกรรมต่อสมาชิก สังคมและประเทศชาติ
        4. สร้างจิตสำนึกของวิศวกรให้ตระหนักในคุณภาพของงานความปลอดภัยของสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาวะแวดล้อม
        5. ให้สถาบัน หรือสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและการเสริมสร้างคุณภาพทางวิศวกรรม
        6. จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และผลักดันเป็นแผนดำเนินงานระดับชาติ
        7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ