สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560


สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยสมาชิกที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี โดยต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล )

 

หมายเหตุ
                 1. สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น
                2. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนแก่สมาขิกเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม
                 1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก
                 2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน
                 1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร
                 2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรรายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2560


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
23-24 ก.พ. 60
อาคาร วสท.
2
การต่อลงดินแรงสูงกับแรงต่ำ
27-28 มี.ค. 60
อาคาร วสท.
3
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Non Convention
24-25 เม.ย. 60
อาคาร วสท.
4
การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้า เรื่อง หลักดิน รากสายดินและการวัด
29-30 พ.ค. 60
อาคาร วสท.
5
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
8 มิ.ย. 60
อาคาร วสท.
6
การออกแบบระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ
3-4 ก.ค. 60
อาคาร วสท.
7
การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305
15-16 ก.ค. 60
อาคาร วสท.
8
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
26-27 ส.ค. 60
อาคาร วสท.
9
การออกแบบ - คำนวณ - ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉินและความเชื่อถือได้ของระบบ
4-5 ก.ย. 60
อาคาร วสท.
10
การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย
23-24 ก.ย. 60
อาคาร วสท.
11
การต่อลงดินระบบแรงต่ำ
11-12 พ.ย. 60
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

1
FIDIC หลักสูตรที่ 1 (Module 0) การดำเนินงานและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม
20-21 เม.ย. 60
โรงแรมเอสซีปาร์ค

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1
การฝึกอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 17
26-27  พ.ค.  60
อาคาร วสท.
2
การฝึกอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 18
พ.ค.  60
อาคาร วสท.
3
การฝึกอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 19
ส.ค.  60
อาคาร วสท.
4
การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1/2560
พ.ค.  60
อาคาร วสท.
5
การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2/2560
พ.ย.  60
อาคาร วสท.
6
การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน)
ส.ค.  60
อาคาร วสท.
7
การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (File Pump) รุ่นที่ 6
24  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
8
การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (File Pump) รุ่นที่ 7
28  ก.ค.  60
อาคาร วสท.
9
การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (File Pump) รุ่นที่ 8
24  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
10
การอบรมเรื่อง การออกแบบและติดตั้ง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ  รุ่นที่ 30
3-5  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
11
การอบรมเรื่อง การออกแบบและติดตั้ง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ  รุ่นที่ 31
30  มิ.ย. - 2  ก.ค.  60
อาคาร วสท.
12
การอบรมเรื่อง การออกแบบและติดตั้ง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ  รุ่นที่ 32
3-5  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
13
การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาอพยพ
ก.ค.  60
อาคาร วสท.
14
การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
10-12  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
15
การอบรมเรื่อง การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม" รุ่นที่ 1/2560
15-17  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
16
การอบรมเรื่อง การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม" รุ่นที่ 2/2560
21-23  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
17
การอบรมเรื่อง การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม" รุ่นที่ 3/2560
4-6  ต.ค.  60
อาคาร วสท.
18
การอบรมหลักสูตร "การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column" รุ่นที่ 5
18-19  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
19
การอบรมหลักสูตร "การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column" รุ่นที่ 6
23-24  ก.ย.  60
อาคาร วสท.
20
การอบรมเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 50
20-23  เม.ย.  60
อาคาร วสท.
21
การอบรมเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 51
3-6  ส.ค.  60
อาคาร วสท.
22
การอบรมเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 52
14-17  ธ.ค.  60
อาคาร วสท.
23
การอบรมเรื่อง การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 1/2560
1-2  เม.ย.  60
อาคาร วสท.
24
การอบรมเรื่อง การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 2/2560
26-27  ส.ค.  60
อาคาร วสท.
25
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 1/2560
พ.ค.  60
อาคาร วสท.
26
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 2/2560
ต.ค.  60
อาคาร วสท.
27
การอบรมเรื่อง การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 11
28-29  ม.ค.  60
อาคาร วสท.
28
การอบรมเรื่อง การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12
16-18  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
29
การอบรมเรื่อง การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 13
10-12  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
30
การอบรมเรื่อง การออกแบบและตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน
24-26  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
31
การอบรมเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง รุ่นที่ 14
3-5  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
32
การอบรมเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง รุ่นที่ 15
21-23  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
33
การอบรมเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง รุ่นที่ 16
27-29  ต.ค.  60
อาคาร วสท.
34
การอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 23
1-3  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
35
การอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 24
28-30  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
36
การอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 25
1-3  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
37
การอบรมเรื่อง สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น
3-4  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
38
การอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครนและปั่นจั่น รุ่นที่ 1/2560
27-30  เม.ย.  60
อาคาร วสท.
39
การอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครนและปั่นจั่น รุ่นที่ 2/2560
17-20  ส.ค.  60
อาคาร วสท.
40
การอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครนและปั่นจั่น รุ่นที่ 3/2560
21-24  ธ.ค.  60
อาคาร วสท.
41
การอบรมเรื่อง การตรวจสอบรอยร้าวและซ่อมเสริมกำลังอาคาร
ต.ต.  60
อาคาร วสท.
42
การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
10-11  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
43
การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
ต.ค.  60
อาคาร วสท.
44
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23
24-26  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
45
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24
26-28  พ.ค.  60
อาคาร วสท.
46
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25
18-20  ส.ค.  60
อาคาร วสท.
47
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26
24-26  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
48
การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump)
27  พ.ค.  60
อาคาร วสท.
49
การอบรมเรื่อง ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13
25-26  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
50
การอบรมเรื่อง ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 14
29-30  ก.ค.  60
อาคาร วสท.
51
การอบรมเรื่อง ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 15
18-19  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
52
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อในอาคาร รุ่นที่ 29
18-19  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
53
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อในอาคาร รุ่นที่ 30
17-18  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
54
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อในอาคาร รุ่นที่ 31
14-15  ต.ค.  60
อาคาร วสท.
55
การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุง รุ่นที่ 9
11  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
56
การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุง รุ่นที่ 10
22  ก.ค.  60
อาคาร วสท.
57
การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุง รุ่นที่ 11
11  พ.ย.  60
อาคาร วสท.
58
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 5
3-4  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
59
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6
4-5  ส.ค.  60
อาคาร วสท.
60
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั่นจั่นเหนือศรีษะ รุ่นที่ 3
10-11  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
61
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั่นจั่นเหนือศรีษะ รุ่นที่ 4
29-30  ก.ย.  60
อาคาร วสท.
62
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 13
1  เม.ย.  60
อาคาร วสท.
63
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14
23  ก.ย.  60
อาคาร วสท.
64
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 1/2560
4-5  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
65
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560
ก.ค.  60
อาคาร วสท.
66
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 1/2560
18-19  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
67
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 2/2560
ก.ค.  60
อาคาร วสท.
68
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ต.ค.  60
อาคาร วสท.
69
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2560
มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
70
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2560
ต.ค.  60
อาคาร วสท.
71
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2560
22-23  เม.ย.  60
อาคาร วสท.
72
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2560
ก.ย.  60
อาคาร วสท.
73
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 1
25  ม.ค.  60
อาคาร วสท.
74
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 2
22  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
75
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 3
พ.ค.  60
อาคาร วสท.
76
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 4
ก.ค.  60
อาคาร วสท.
77
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 5
ก.ย.  60
อาคาร วสท.
78
การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  รุ่นที่ 6
พ.ย.  60
อาคาร วสท.
79
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1/2560
29  มี.ค.  60
อาคาร วสท.
80
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2560
7  มิ.ย.  60
อาคาร วสท.
81
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560
11  ต.ค.  60
อาคาร วสท.
82
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying หลักสูตรที่ 1
4-5  ก.พ.  60
อาคาร วสท.
83
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System หลักสูตรที่ 2
18-19  ก.พ.  60
อาคาร วสท.

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร