สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2561


                สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

                1. สมาชิกสภาวิศวกร ที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของ สภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี

                2. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สามารถส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว และสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี

 

                โดยผู้เข้าอบรมต้องกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล )

 

หมายเหตุ

                 1. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของสมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น

                2. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของนิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น

                3. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม

                1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก

                2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

                1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร

                2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)


วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกร

 

รายละเอียดโครงการ (คลิกอ่าน)


รายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2561


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดิน และการวัด
3-4 มี.ค. 61
อาคาร วสท.
2
การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305
26-27 พ.ค. 61
อาคาร วสท.
3
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

8 มิ.ย. 61

อาคาร วสท.
4
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
23-24 มิ.ย. 61
อาคาร วสท.
5
การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต
2-3 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
6
การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย (Protective Earthing : PE)
21-22 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
7
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
3 ส.ค. 61
อาคาร วสท.
8
อุปกรณ์ตัดวงจรใช้กระแสเหลือ (RCD) และอุปกรณ์เฝ้าตรวจจับกระแสเหลือ (RCM)
25-26 ส.ค. 61
อาคาร วสท.
9
การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์
3-4 ก.ย. 61
อาคาร วสท.
10
การต่อลงดินระบบแรงต่ำ
22-23 ก.ย. 61
อาคาร วสท.
11
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention”
6-7 ต.ค. 61
อาคาร วสท.
12
ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม
31 ต.ค. 61
อาคาร วสท.
13
ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน
27-28 พ.ย. 61
อาคาร วสท.
14
การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระดับโทรคมนาคม
15-16 ธ.ค. 61
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1
การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Slab) รุ่นที่ 4
3-4 ก.ค.
อาคาร วสท.
2
ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3
4-5 ก.ค.
อาคาร วสท.
3
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
4
การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
5
การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
6
Substation Equipment and Protective Relaying
7-8 ก.ค.
อาคาร วสท.
7
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 4 : งานคอนกรีต/งาน Mat Foundation / งานพื้น Post –Tension
7 ก.ค.
อาคาร วสท.
8
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3
7 ก.ค.
อาคาร วสท.
9
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1
8 ก.ค.
อาคาร วสท.
10
เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 6 (ภาคอีสาน)
11-13 ก.ค.
อาคาร วสท.
11
ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 3
11-12 ก.ค.
อาคาร วสท.
12
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561
11 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
13
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17
12-14 ก.ค.
อาคาร วสท.
14
การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill Design)
13 ก.ค.
อาคาร วสท.
15
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2-2561
13-15 ก.ค.
อาคาร วสท.
16
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา
13 ก.ค.
อาคาร วสท.
17
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป /    งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
18
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
19
การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
20
พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 2
17 ก.ค.
อาคาร วสท.
21
ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
22
เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 7    (ภาคใต้)
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
 
23
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติการ (Project Management in Practice)
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
24
การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะด้านกายภาพ ได้แก่      แสงสว่าง เสียง และความร้อน) รุ่นที่ 1
19-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
25
เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2
19 ก.ค.
อาคาร วสท.
26
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1
19-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
27
เทคนิคการออกแบบปั่นจั่นเหนือศรีษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
20-21 ก.ค.
อาคาร วสท.
28
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 6 : งานรั่ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ
21 ก.ค.
อาคาร วสท.
29
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1
21 ก.ค.
อาคาร วสท.
30
การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
23-24 ก.ค.
อาคาร วสท.
31
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561
2-3 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
32
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance
3 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
33
การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
34
ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
35
Transmission and Distribution System
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
36
กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3
4 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
37
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)
6-10 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
38
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด
7-8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
39
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3
7-8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
40
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 8 (ภาคตะวันออก)
8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
41
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 51
9 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
42
เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1
15 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
43
Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 5
17 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
44
การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 15
18-19 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
45
พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1
18-19 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
46
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 2
21-22 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
47
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10
22 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
48
การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม
23-24 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
49
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28
24-26 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
50
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?
24-25 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
51
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14
25-26 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
52
“การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 20
29-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
53
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 18
29 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
54
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
30-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
55
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี
30-1 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
56
การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง
30-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
57
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18
31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 

58

ความท้าทายของการใช้ระบบ BIM ในด้านวิศวกรรม

1 กย.61

 

59

เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1

1 กย.61

 

60

การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 11

1-2 กย.61

 

61

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 11

4-5 กย.61

 

62

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector)ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 8 (วสท.สาขาภาคเหนือ)

5-7 กย.61

สาขาภาคเหนือ

63

การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

7 กย.61

 

64

การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอน 1

7-8 กย.61

 

65

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2

8-9 กย.61

วสท.

66

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ

10-14 กย.61

วสท.

67

การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING

12 กย.61

วสท.

68

การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 20

12-14 กย.61

วสท.

69

Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 12

13-14 กย.61

เชียงใหม่

70

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (เชียงใหม่)

13-15 กย.61

วสท.

71

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12

14-15 กย.61

วสท.

72

การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

14-16 กย.61

วสท.

73

การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1

15 กย.61

วสท.

74

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

18 กย.61

วสท.

75

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง)

19-21 กย.61

วสท.

76

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 13

21 กย.61

วสท.

77

การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอน 2

21-22 กย.61

วสท.

78

เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8

22-23 กย.61

วสท.

79

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

26 กย.61

วสท.

80

การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 1

26-27 กย.61

วสท.

81

การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6

27 กย.61

วสท.

82

การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)

27-30 กย.61

วสท.

83

Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21

28-29 กย.61

วสท.

84

การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 7

28-30 กย.61

วสท.

85

การบัญชีบริหาร-สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

29-30 กย.61

วสท.

86

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method

30 กย.61

วสท.

87

การใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อนอินฟาเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 22

3-6 ตค. 61

วสท.

88

COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 9

4 ตค. 61

วสท.

89

ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering) (เพื่อเตรียมความพร้อม)

4-5 ตค. 61

วสท.

90

การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า

5 ตค. 61

วสท.

91

เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

6 ตค. 61

วสท.

92

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25

10-11 ตค. 61

วสท.

93

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร (Industry Management Professional for Engineer)

10-11 ตค. 61

วสท.

94

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

12 ตค. 61

วสท.

95

การทบทวนความรู้ด้านทฏษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure) รุ่นที่ 5 (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญฯ)

17-18 ตค. 61

วสท.

96

ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6

17-19 ตค. 61

วสท.

97

การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1-2561

20 ตค. 61

วสท.

98

เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

20 ตค. 61

วสท.

99

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34

20-21 ตค. 61

วสท.

100

วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง

20-27 ตค. 61

วสท.

101

การออกแบบทางหนีไฟและการคำนวณการอพยพ

21 ตค. 61

วสท.

102

การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

24 ตค. 61

วสท.

103

การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2

25-26 ตค. 61

วสท.

104

ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 19

26-27 ตค. 61

วสท.

105

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

26-27 ตค. 61

วสท.

106

การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35

26-28 ตค. 61

วสท.

107

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4-2561

26-28 ตค. 61

วสท.

108

Context of the organization of Risk Management

27 ตค. 61

วสท.

109

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

27 ตค. 61

วสท.

110

กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18

27-28 ตค. 61

วสท.

111

การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) ประจำปี พ.ศ. 2561

31 ตค. 61

วสท.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร