สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2562


                สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

                1. สมาชิกสภาวิศวกร ที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของ สภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี

                2. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สามารถส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว และสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี

 

                โดยผู้เข้าอบรมต้องกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล | องค์กรแม่ข่าย )

 

หมายเหตุ

                 1. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของสมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น

                2. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของนิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น

                3. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม

                1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก

                2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

                1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร

                2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)


วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกร

 

.


รายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2562


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดิน และการวัด
15-16 มี.ค. 62
อาคาร วสท.
2
การต่อลงดินระบบแรงต่ำ
26-27 เม.ย. 62
อาคาร วสท.
3
ระบบเครื่องสูบน้ำ (PUMP) ในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา

7 พ.ค. 62

อาคาร วสท.
4
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design)

8 พ.ค. 62

อาคาร วสท.
5
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
24-25 พ.ค. 62
อาคาร วสท.
6
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
5 มิ.ย. 62
อาคาร วสท.
7
การต่อลงดินแรงสูงกับแรงต่ำ
10-11 มิ.ย. 62
อาคาร วสท.
8
การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ Lightning Protection for Solar Photovoltaic (PV) Power System
28-29 มิ.ย. 62
อาคาร วสท.
9
การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศและความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต
1-2 ก.ค. 62
อาคาร วสท.
10
ระบบเครื่องสูบน้า (PUMP) ในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบารุงรักษา รุ่นที่ 2 (Design, Installation, Testing, Operation and Maintenance works of Pump System)
4 ก.ค. 62
อาคาร วสท.
11
ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน
23-24 ก.ค. 62
อาคาร วสท.
12
การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบโทรคมนาคม
16-17 ส.ค. 62
อาคาร วสท.
13
ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงการสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่
28 ส.ค. 62
อาคาร วสท.
14
การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉินและความเชื่อถือได้ของระบบ
2-3 ก.ย. 62
อาคาร วสท.
15
การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
20-21 ก.ย. 62
อาคาร วสท.
16
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention
4-5 ต.ค. 62
อาคาร วสท.
17
การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์
30 ต.ค. 62
อาคาร วสท.
18
การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ; บริเวณสถานพยาบาล
22-23 พ.ย. 62
อาคาร วสท.
19
การต่อลงดินสำหรับเครื่องวัด (Instrumentation)
13-14 ธ.ค. 62
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

1
การอบรมหลักสูตร BIM Intermediate Course
21ก.พ. 62
อาคาร วสท.
2
กฎหมายก่อสร้างที่ต้องรู้กับข้อควรระวัง
23-24 เม.ย. 62
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1
พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 11
12-13 ม.ค.
อาคาร วสท.
2
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2562
18-19 ม.ค.
อาคาร วสท.
3
ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 3
19-20 ม.ค.
อาคาร วสท.
4
พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 3
25 ม.ค.
อาคาร วสท.
5
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
25 ม.ค.
อาคาร วสท.
6
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้
26-27 ม.ค.
อาคาร วสท.
7
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 51
26 ม.ค.
อาคาร วสท.
8
ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 7
6-8 ก.พ.
อาคาร วสท.
9
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2562
8-9 ก.พ.
อาคาร วสท.
10
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus รุ่นที่ 3
9 ก.พ.
อาคาร วสท.
11
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 19
9-10 ก.พ.
อาคาร วสท.
12
2D CAD รุ่นที่ 14
12 ก.พ.
อาคาร วสท.
13
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 3
14-16 ก.พ.
อาคาร วสท.
14
วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 8
15-16 ก.พ.
อาคาร วสท.
15
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2562
15-17 ก.พ.
อาคาร วสท.
16
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 30
15-17 ก.พ.
อาคาร วสท.
17
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 12
20-21 ก.พ.
อาคาร วสท.
18
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 15
22 ก.พ.
อาคาร วสท.
19
Context of the organization of Risk Management บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
23 ก.พ.
อาคาร วสท.
20
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 35
23-24 ก.พ.
อาคาร วสท.
21
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & GEN รุ่นที่ 12
26-27 ก.พ.
อาคาร วสท.
22
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
27-28 ก.พ.
อาคาร วสท.
23
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 3
27-28 ก.พ.
อาคาร วสท.
24

การอบรมเชิงวิชาชีพ การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1

13 มี.ค.
อาคาร วสท.
25

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 16

13-15 มี.ค.
อาคาร วสท.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 36

15-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
27

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 3

15-16 มี.ค.
อาคาร วสท.
28

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 4

15 มี.ค.
อาคาร วสท.
29

การบัญชีการบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 1/2562

16-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
30

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12

16-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
31

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 9

20 มี.ค.
อาคาร วสท.
32

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

20 มี.ค.
อาคาร วสท.
33

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 29

20-22 มี.ค.
อาคาร วสท.
34

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง รุ่นที่ 1

21-22 มี.ค.
อาคาร วสท.
35

การอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 22

22-23 มี.ค.
อาคาร วสท.
36

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 14

23-24 มี.ค.
อาคาร วสท.
37

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
38

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
39

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2562

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
40

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป”

26-27 มี.ค.
อาคาร วสท.
41

การอบรม การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
42

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
43

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และการแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
44

NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition

28-30 มี.ค.
อาคาร วสท.
45

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

30 มี.ค.
อาคาร วสท.
46

การอบรมและการฝึกปฏิบัติ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 20

30-31 มี.ค.
อาคาร วสท.
47

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 2

30-31 มี.ค.
อาคาร วสท.
48
“COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 10
2 เม.ย.
อาคาร วสท.
49
การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile
11 เม.ย.
อาคาร วสท.
50
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitione rs) รุ่นที่ 4
18-20 เม.ย.
อาคาร วสท.
51
ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา
19-20 เม.ย.
อาคาร วสท.
52
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)
20-21 เม.ย. 
อาคาร วสท.
53
การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่น 18
20-21 เม.ย.
อาคาร วสท.
54
การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 13
20-21 เม.ย.
อาคาร วสท.
55
การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 3
21 เม.ย.
อาคาร วสท.
56
การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
25 เม.ย.
อาคาร วสท.
57
กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3
25 เม.ย.
อาคาร วสท.
58
เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 4
26 เม.ย.
อาคาร วสท.
59
การออกแบบจุดต่อจุดและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 12
26 เม.ย.
อาคาร วสท.
60
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2562
26-27 เม.ย.
อาคาร วสท.
61
WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 3
27-28 เม.ย.
อาคาร วสท.
62
การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12
27-28 เม.ย.
อาคาร วสท.
63
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 15
27-28 เม.ย.
อาคาร วสท.
64
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4
28 เม.ย.
อาคาร วสท.
65
การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPSGNSS
29-30 เม.ย.
อาคาร วสท.
66
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s ALL Risks) รุ่นที่ 19
30 เม.ย.
อาคาร วสท.
67
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 3
4 พ.ค.
อาคาร วสท.
68
ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7
4 พ.ค.
อาคาร วสท.
69
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
4 พ.ค.
อาคาร วสท.
70
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 17 
8 พ.ค.
อาคาร วสท.
71
การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 23
8-11 พ.ค.
อาคาร วสท.
72
“การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”
9-12 พ.ค.
อาคาร วสท.
73
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
10-11 พ.ค.
อาคาร วสท.
74
ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ   รุ่นที่ 7
10-11 พ.ค.
อาคาร วสท.
75
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 20
11-12 พ.ค.
อาคาร วสท.
76
การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน
11-12 พ.ค.
อาคาร วสท.
77
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)
11-12 พ.ค.
อาคาร วสท.
78
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 27
15-16 พ.ค.
อาคาร วสท.
79
เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 9
15-16 พ.ค.
อาคาร วสท.
80
Welding Control ตาม ASME IX   รุ่นที่ 13
15-16 พ.ค.
อาคาร วสท.
81
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 18 (กรุงเทพฯ)
15-17 พ.ค.
อาคาร วสท.
82
มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม
17 พ.ค.
อาคาร วสท.
83
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
21 พ.ค.
อาคาร วสท.
84
หม้อน้ำมันร้อน  (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain  อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน
22 พ.ค.
อาคาร วสท.
85
การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ (เลื่อนมาจากวันที่ 23 มีนาคม 2562)
22 พ.ค.
อาคาร วสท.
86
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดชลบุรี ปี 2562
23-25 พ.ค.
อาคาร วสท.
87
“การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 54
23-26 พ.ค.
อาคาร วสท.
88
การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 2
23 พ.ค.
อาคาร วสท.
89
“2D CAD”  รุ่นที่ 14
23 พ.ค.
อาคาร วสท.
90
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16
24 พ.ค.
อาคาร วสท.
91
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 31
24-26 พ.ค.
อาคาร วสท.
92
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2  ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building
24-25 พ.ค.
อาคาร วสท.
93
แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา
25-26 พ.ค.
อาคาร วสท.
94
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)
25-26 พ.ค.
อาคาร วสท.
95
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 36
25-26 พ.ค.
อาคาร วสท.
96
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิค Excel (ECM)
28-29 พ.ค.
อาคาร วสท.
97
“การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา”
29 พ.ค.
อาคาร วสท.
98
ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 4
30-31 พ.ค.
อาคาร วสท.
99
“การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)”
31 พ.ค.-1 มิ.ย.
อาคาร วสท.
100
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 1/2562
31 พ.ค.-1 มิ.ย.
อาคาร วสท.
101
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย  (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 53
1 มิ.ย.
อาคาร วสท.
102
เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 3
1 มิ.ย.
อาคาร วสท.
103
วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 8
1-2 มิ.ย.
อาคาร วสท.
104
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)
1-2 มิ.ย.
อาคาร วสท.
105
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10
2 มิ.ย.
อาคาร วสท.
106
การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 2
5 มิ.ย.
อาคาร วสท.
107
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 1  การวางผัง  งานเสาเข็ม
7 มิ.ย.
อาคาร วสท.
108
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2562
7-9 มิ.ย.
อาคาร วสท.
109
“ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 15
8-9 มิ.ย.
อาคาร วสท.
110
เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 4
8-9 มิ.ย.
อาคาร วสท.
111
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
8-9 มิ.ย.
อาคาร วสท.
112
“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 8
12-14 มิ.ย.
อาคาร วสท.
113
การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API รุ่นที่ 5
13 มิ.ย.
อาคาร วสท.
114
มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
14 มิ.ย.
อาคาร วสท.
115
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module2  งานระบบป้องกันดิน
14 มิ.ย.
อาคาร วสท.
116
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”
14-15 มิ.ย.
อาคาร วสท.
117
กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 19
15-16 มิ.ย.
อาคาร วสท.
118
“สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 9
15-16 มิ.ย.
อาคาร วสท.
119
Substation Equipment and Protective Relaying
15-16 มิ.ย.
อาคาร วสท.
120
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน
15-16 มิ.ย.
อาคาร วสท.
121
พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 12
15-16 มิ.ย.
อาคาร วสท.
 
122
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13
19-20 มิ.ย.
อาคาร วสท.
123
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 19
19-21 มิ.ย.
อาคาร วสท.
124
การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ปี 2562
19-20 มิ.ย.
อาคาร วสท.
125
มาตรฐานสากล ISO 450012018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 450012018 Introduction & Internal Auditor )
19-20 มิ.ย.
อาคาร วสท.
126
การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13
20-23 มิ.ย.
อาคาร วสท.
127
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
21 มิ.ย.
อาคาร วสท.
128
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 3  งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
21 มิ.ย.
อาคาร วสท.
129
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 2
22-23 มิ.ย.
อาคาร วสท.
130
Transmission and Distribution System
22-23 มิ.ย.
อาคาร วสท.
131
EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา
22-23 มิ.ย.
อาคาร วสท.
132
การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 2
26 มิ.ย.
อาคาร วสท.
 
133
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”
28-29 มิ.ย.
อาคาร วสท.
134
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 4  งานคอนกรีต  งาน Mat Foundation  งานพื้น Post - Tension
28 มิ.ย.
อาคาร วสท.
 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

สภาวิศวกร