สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2562


                สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

                1. สมาชิกสภาวิศวกร ที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของ สภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี

                2. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สามารถส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว และสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี

 

                โดยผู้เข้าอบรมต้องกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล | องค์กรแม่ข่าย )

 

หมายเหตุ

                 1. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของสมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น

                2. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของนิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น

                3. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม

                1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก

                2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

                1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร

                2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)


วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกร

 

.


รายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2562


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดิน และการวัด
15-16 มี.ค. 62
อาคาร วสท.
2
การต่อลงดินระบบแรงต่ำ
26-27 เม.ย. 62
อาคาร วสท.
3
ระบบเครื่องสูบน้ำ (PUMP) ในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา

7 พ.ค. 62

อาคาร วสท.
4
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design)

8 พ.ค. 62

อาคาร วสท.
5
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
24-25 พ.ค. 62
อาคาร วสท.
6
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
5 มิ.ย. 62
อาคาร วสท.
7
การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ Lightning Protection for Solar Photovoltaic (PV) Power System
28-29 มิ.ย. 62
อาคาร วสท.
8
การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศและความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต
1-2 ก.ค. 62
อาคาร วสท.
9
ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน
23-24 ก.ค. 62
อาคาร วสท.
10
การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบโทรคมนาคม
16-17 ส.ค. 62
อาคาร วสท.
11
ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงการสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่
28 ส.ค. 62
อาคาร วสท.
12
การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉินและความเชื่อถือได้ของระบบ
2-3 ก.ย. 62
อาคาร วสท.
13
การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
20-21 ก.ย. 62
อาคาร วสท.
14
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention
4-5 ต.ค. 62
อาคาร วสท.
15
การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์
30 ต.ค. 62
อาคาร วสท.
16
การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ; บริเวณสถานพยาบาล
22-23 พ.ย. 62
อาคาร วสท.
17
การต่อลงดินสำหรับเครื่องวัด (Instrumentation)
13-14 ธ.ค. 62
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

1
การอบรมหลักสูตร BIM Intermediate Course
21ก.พ. 62
อาคาร วสท.
2
กฎหมายก่อสร้างที่ต้องรู้กับข้อควรระวัง
23-24 เม.ย. 62
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1
พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 11
12-13 ม.ค.
อาคาร วสท.
2
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2562
18-19 ม.ค.
อาคาร วสท.
3
ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 3
19-20 ม.ค.
อาคาร วสท.
4
พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 3
25 ม.ค.
อาคาร วสท.
5
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
25 ม.ค.
อาคาร วสท.
6
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้
26-27 ม.ค.
อาคาร วสท.
7
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 51
26 ม.ค.
อาคาร วสท.
8
ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 7
6-8 ก.พ.
อาคาร วสท.
9
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2562
8-9 ก.พ.
อาคาร วสท.
10
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus รุ่นที่ 3
9 ก.พ.
อาคาร วสท.
11
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 19
9-10 ก.พ.
อาคาร วสท.
12
2D CAD รุ่นที่ 14
12 ก.พ.
อาคาร วสท.
13
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 3
14-16 ก.พ.
อาคาร วสท.
14
วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 8
15-16 ก.พ.
อาคาร วสท.
15
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2562
15-17 ก.พ.
อาคาร วสท.
16
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 30
15-17 ก.พ.
อาคาร วสท.
17
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 12
20-21 ก.พ.
อาคาร วสท.
18
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 15
22 ก.พ.
อาคาร วสท.
19
Context of the organization of Risk Management บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
23 ก.พ.
อาคาร วสท.
20
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 35
23-24 ก.พ.
อาคาร วสท.
21
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & GEN รุ่นที่ 12
26-27 ก.พ.
อาคาร วสท.
22
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
27-28 ก.พ.
อาคาร วสท.
23
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 3
27-28 ก.พ.
อาคาร วสท.
24

การอบรมเชิงวิชาชีพ การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1

13 มี.ค.
อาคาร วสท.
25

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 16

13-15 มี.ค.
อาคาร วสท.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 36

15-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
27

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 3

15-16 มี.ค.
อาคาร วสท.
28

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 4

15 มี.ค.
อาคาร วสท.
29

การบัญชีการบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 1/2562

16-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
30

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12

16-17 มี.ค.
อาคาร วสท.
31

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 9

20 มี.ค.
อาคาร วสท.
32

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

20 มี.ค.
อาคาร วสท.
33

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 29

20-22 มี.ค.
อาคาร วสท.
34

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง รุ่นที่ 1

21-22 มี.ค.
อาคาร วสท.
35

การอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 22

22-23 มี.ค.
อาคาร วสท.
36

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 14

23-24 มี.ค.
อาคาร วสท.
37

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
38

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
39

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2562

23 มี.ค.
อาคาร วสท.
40

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป”

26-27 มี.ค.
อาคาร วสท.
41

การอบรม การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
42

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
43

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และการแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

27-28 มี.ค.
อาคาร วสท.
44

NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition

28-30 มี.ค.
อาคาร วสท.
45

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

30 มี.ค.
อาคาร วสท.
46

การอบรมและการฝึกปฏิบัติ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 20

30-31 มี.ค.
อาคาร วสท.
47

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 2

30-31 มี.ค.
อาคาร วสท.

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร