สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2561


                สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

                1. สมาชิกสภาวิศวกร ที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของ สภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี

                2. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สามารถส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว และสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี

 

                โดยผู้เข้าอบรมต้องกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล )

 

หมายเหตุ

                 1. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของสมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น

                2. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของนิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น

                3. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม

                1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก

                2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

                1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร

                2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)


วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกร

 

รายละเอียดโครงการ (คลิกอ่าน)


รายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2561


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305
26-27 พ.ค. 61
อาคาร วสท.
2
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

8 มิ.ย. 61

อาคาร วสท.
3
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
23-24 มิ.ย. 61
อาคาร วสท.
4
การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต
2-3 ก.ค. 61
อาคาร วสท.

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร