สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกรผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2561


                สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกสภาวิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

                1. สมาชิกสภาวิศวกร ที่เข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของ สภาวิศวกรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้วสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี

                2. นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สามารถส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรม/สัมมนาในโครงการอบรม/สัมมนาขององค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว และสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี

 

                โดยผู้เข้าอบรมต้องกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกโดยองค์กรแม่ข่าย และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร ยื่นต่อสภาวิศวกร เพื่อขอรับเงินสนับสนุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล )

 

หมายเหตุ

                 1. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของสมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น

                2. กรณีขอรับเงินสนับสนุนในนามของนิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเท่านั้น

                3. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์การให้เงินสนับสนุนเมื่อครบตามงบประมาณที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรม

                1. กรณีบุคคล ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ไม่ขาดการเป็นสมาชิก

                2. กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)วิธีการยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

                1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสภาวิศวกร

                2. ยื่นทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์” และวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)


วิธีการคืนเงินสนับสนุน สภาวิศวกรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านยื่นเอกสารต่อสภาวิศวกร

 

รายละเอียดโครงการ (คลิกอ่าน)


รายชื่อโครงการอบรม/สัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ประจำปี 2561


ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการ
สถานที่
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

1
การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดิน และการวัด
3-4 มี.ค. 61
อาคาร วสท.
2
การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305
26-27 พ.ค. 61
อาคาร วสท.
3
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

8 มิ.ย. 61

อาคาร วสท.
4
การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ
23-24 มิ.ย. 61
อาคาร วสท.
5
การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต
2-3 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
6
การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย (Protective Earthing : PE)
21-22 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
7
แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
3 ส.ค. 61
อาคาร วสท.
8
อุปกรณ์ตัดวงจรใช้กระแสเหลือ (RCD) และอุปกรณ์เฝ้าตรวจจับกระแสเหลือ (RCM)
25-26 ส.ค. 61
อาคาร วสท.
9
การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์
3-4 ก.ย. 61
อาคาร วสท.
10
การต่อลงดินระบบแรงต่ำ
22-23 ก.ย. 61
อาคาร วสท.
11
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention”
6-7 ต.ค. 61
อาคาร วสท.
12
ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม
31 ต.ค. 61
อาคาร วสท.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1
การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Slab) รุ่นที่ 4
3-4 ก.ค.
อาคาร วสท.
2
ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3
4-5 ก.ค.
อาคาร วสท.
3
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
4
การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
5
การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
6 ก.ค.
อาคาร วสท.
6
Substation Equipment and Protective Relaying
7-8 ก.ค.
อาคาร วสท.
7
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 4 : งานคอนกรีต/งาน Mat Foundation / งานพื้น Post –Tension
7 ก.ค.
อาคาร วสท.
8
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3
7 ก.ค.
อาคาร วสท.
9
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1
8 ก.ค.
อาคาร วสท.
10
เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 6 (ภาคอีสาน)
11-13 ก.ค.
อาคาร วสท.
11
ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 3
11-12 ก.ค.
อาคาร วสท.
12
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561
11 ก.ค. 61
อาคาร วสท.
13
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17
12-14 ก.ค.
อาคาร วสท.
14
การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill Design)
13 ก.ค.
อาคาร วสท.
15
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2-2561
13-15 ก.ค.
อาคาร วสท.
16
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา
13 ก.ค.
อาคาร วสท.
17
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป /    งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
18
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
19
การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12
14 ก.ค.
อาคาร วสท.
20
พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 2
17 ก.ค.
อาคาร วสท.
21
ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
22
เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 7    (ภาคใต้)
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
 
23
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติการ (Project Management in Practice)
18-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
24
การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะด้านกายภาพ ได้แก่      แสงสว่าง เสียง และความร้อน) รุ่นที่ 1
19-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
25
เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2
19 ก.ค.
อาคาร วสท.
26
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1
19-20 ก.ค.
อาคาร วสท.
27
เทคนิคการออกแบบปั่นจั่นเหนือศรีษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
20-21 ก.ค.
อาคาร วสท.
28
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 6 : งานรั่ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ
21 ก.ค.
อาคาร วสท.
29
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1
21 ก.ค.
อาคาร วสท.
30
การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
23-24 ก.ค.
อาคาร วสท.
31
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561
2-3 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
32
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance
3 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
33
การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
34
ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
35
Transmission and Distribution System
4-5 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
36
กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3
4 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
37
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)
6-10 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
38
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด
7-8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
39
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3
7-8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
40
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 8 (ภาคตะวันออก)
8 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
41
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 51
9 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
42
เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1
15 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
43
Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 5
17 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
44
การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 15
18-19 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
45
พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1
18-19 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
46
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 2
21-22 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
47
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10
22 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
48
การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม
23-24 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
49
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28
24-26 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
50
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?
24-25 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
51
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14
25-26 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
52
“การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 20
29-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
53
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 18
29 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
54
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
30-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
55
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี
30-1 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
56
การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง
30-31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 
57
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18
31 ส.ค.
อาคาร วสท.
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร