สภาวิศวกรขอประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)  โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 24(1) จำนวน 35 คน และตามมาตรา 24(2) จำนวน 19 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามเอกสารสรุปข้อมูล (โดยคลิกที่ link หมายเลข)

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
จากสมาชิกสามัญและมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 24 (1)
ลงคะแนนได้ไม่เกิน 10 คน

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
จากสมาชิกสามัญและดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 24 (2)
ลงคะแนนได้ไม่เกิน 5 คน

มาตรา 24(1)

มาตรา 24(2)

หมายเลข 1       นายยุทธนา          มหัจฉริยวงศ์
หมายเลข 2       นายสุธีร์              ซื่อตรง
หมายเลข 3       นายณัฐพงศ์         พื้นแสน
หมายเลข 4       นายวิเชียร           บุษยบัณฑูร
หมายเลข 5       นายเอกสิทธิ์         ลิ้มสุวรรณ
หมายเลข 6       นายกิตติพงษ์        วีระโพธิ์ประสิทธิ์
หมายเลข 7       นายธเรศ             ศรีสถิตย์
หมายเลข 8       นายสฤทธิ์เดช       พัฒนเศรษฐพงษ์
หมายเลข 9       นายดำรงค์           ทวีแสงสกุลไทย
หมายเลข 10     นายไกร              ตั้งสง่า
หมายเลข 11     นายมานิตย์          กู้ธนพัฒน์
หมายเลข 12     นายประสงค์         ธาราไชย
หมายเลข 13     นายชาติ              หงส์เทียมจันทร์
หมายเลข 14     นายอภิสิทธิ์          ตรงศิริวัฒน์
หมายเลข 15     นายทรงกฤต         ตรีรัตน์พิจารณ์
หมายเลข 16     นายประเสริฐ        ตปนียางกูร
หมายเลข 17     นายจิระศักดิ์         แสงพุ่ม
หมายเลข 18     นายชิษณุพงศ์       สัจจะวัฒนวิมล
หมายเลข 19     นายจรัล              ตั้งวงศ์ชูเกตุ
หมายเลข 20     นายพีระยุทธ        สิงห์พัฒนากุล
หมายเลข 21     นายศรศักดิ์          แสนสมบัติ
หมายเลข 22     นายจงรัก            ปาละรัตน์
หมายเลข 23     นายสมศักย์          อัตประชา
หมายเลข 24     นายจักรเพชร        มัทราช
หมายเลข 25     นายนพดล           ประเสริฐกาญจนา
หมายเลข 26     นายทรงพล          ตันศรีตรัง
หมายเลข 27     นายมโนธัช          มหาสิทธิเสก
หมายเลข 28     นายไพทูร            ไพศาลสุขวิทยา
หมายเลข 29     นายชลชัย            ธรรมวิวัฒนุกูร
หมายเลข 30     นายวีรเดช           ชีวาพัฒนานุวงศ์
หมายเลข 31     นายเกชา             ธีระโกเมน
หมายเลข 32     นายสหรัฐ            บุญโพธิภักดี
หมายเลข 33     นายสมสิทธิ์          ทัศสุริยวงศ์
หมายเลข 34     นายโชติจุฑา         อาจสอน
หมายเลข 35     นายธเนศ             ดาวาสุวรรณ

หมายเลข 1       นายปิยะบุตร        วานิชพงษ์พันธุ์
หมายเลข 2       นายธเนศ             วีระศิริ
หมายเลข 3       นายมนตรี            ทวาโรจน์
หมายเลข 4       นายพิศิษฐ์           แสง-ชูโต
หมายเลข 5       นายชายชาญ        โพธิสาร
หมายเลข 6       นายวีรวัฒน์          ปัตทวีคงคา
หมายเลข 7       นายศุลี               บรรจงจิตร
หมายเลข 8       นายสมบัติ           ทีฆทรัพย์
หมายเลข 9       นายชยานนท์        หรรษภิญโญ
หมายเลข 10     นายกัมปนาท        รตเวสสนันท์
หมายเลข 11     นายประเสริฐ        ฤกษ์เกรียงไกร
หมายเลข 12     นายคมกฤต          เล็กสกุล
หมายเลข 13     นายสร                จารุวรรณชัย
หมายเลข 14     นายเชิดพันธ์         วิทูราภรณ์
หมายเลข 15     นายสุธา              ขาวเธียร
หมายเลข 16     นายเป็นหนึ่ง        วานิชชัย
หมายเลข 17     นายมงคล            มงคลวงศ์โรจน์
หมายเลข 18     นายนพพร           ลีปรีชานนท์
หมายเลข 19     นายสุพจน์           เตชวรสินสกุล