สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
Home >>

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โปรดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้


1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

4. เอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับสามัญวิศวกรหรือ วุฒิวิศวกร หรือเจ้าของสถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ

- กรณีผู้รับรองเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

6. เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด (นับย้อนหลัง 3 ปี)

- กิจกรรมการศึกษาแบบเป็นทางการ แสดงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองให้

- กิจกรรมการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ แสดงรายงานหรือคู่มือการทำงาน หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าศึกษาดูงาน

- กิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ แสดงหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการสัมมนา

- กิจกรรมการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ แสดงสำเนาบัตรสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ

- กิจกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ แสดงรายงานการวิจัย บทความ หรือกำหนดการ ในการเป็นวิทยากร

- กิจกรรมการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม แสดงสำเนาสิทธิบัตร

7. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

- ค่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จำนวน 1,000 บาท (ชำระพร้อมยื่นแบบคำขอฯ)

- ค่าคำขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จำนวน 2,000 บาท (ชำระเมื่อสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณา)


สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 หรือ 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6687