สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของสภาวิศวกร

บททั่วไป

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ที่สภาวิศวกรกำหนด สภาวิศวกรจัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้การอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารที่แสดงบนเว็บไซต์ นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่น ที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น


ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่สภาวิศวกรไม่รับรอง และไม่รับประกันว่า ข้อแนะนำ บทความ หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม ได้รับการตรวจสอบ ปราศจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ซึ่งสภาวิศวกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างสภาวิศวกร เจ้าของข้อมูลข่าวสาร และผู้ใช้บริการ


การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สภาวิศวกรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และสภาวิศวกร ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 หรือ 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6687