สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
Registered Foreign Professional Engineer: RFPE

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) หมายถึง วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ขอทำงานและได้รับอนุญาตโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผู้รับให้ทำงานได้ โดยจะไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพของประเทศผู้รับหนึ่งคนหรือมากกว่า

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

ขาออก: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากสภาวิศวกรขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากหน่วยงานในประเทศที่ต้องการไปทำงาน

ขาเข้า: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากต่างประเทศขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากสภาวิศวกร เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย

คุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

คุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (MRA)

1. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชำนาญของวิศวกรวิชาชีพผู้นั้น ภายใต้ข้อตกลง MRA นี้ เท่านั้น

2. ผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล รวมถึงด้านจรรยาบรรณ และความประพฤติที่มีและใช้บังคับ

3. ผูกพันด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ

4. ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้รับที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับ

5. จะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องทำงานร่วมกับ "Local Engineer" ที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับ ภายใต้ขอบเขตงานตามความสามารถของตน

ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) แล้วนั้น สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศผู้รับได้ โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับแต่ละประเทศเป็นผู้กำหนด สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ประสงค์จะเข้ามาให้บริการด้านวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยนั้น อยู่ในระหว่างการดำเนินการกระบวนการภายในสภาวิศวกร

สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 หรือ 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6687