สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่กำหนดให้สมบูรณ์ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามที่กำหนดมาที่สำนักงานสภาวิศวกร

2. ชำระค่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียน จำนวน 1,000 บาท ที่สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ครบสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนฯ (Monitoring Committee) จะมอบหมายคณะทำงานในการพิจารณาและตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการรับรองและออกใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โดยคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)

3. ชำระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 2,000 บาท และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน