สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE)

ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering: MRA) ที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรม (Engineering Services Professionals) และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับการอำนวยความสะดวก ดังนี้

เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

- ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกระดับตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร สามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้

- ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้

เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้

เป็นการอำนวยความสะดวกธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Business Services) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ ในการแข่งขันและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการจากนานาประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เรียบร้อยแล้วนั้น จะสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) เพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับได้ ดังนี้

1. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรมของประเทศผู้รับ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

โดยผู้สมัครจะต้องยื่นคำขอพร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า:

(ก) ยอมรับหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล สอดคล้องกับนโยบายด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บังคับโดยประเทศแหล่งกำเนิด

(ข) ยอมรับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ

(ค) ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้รับที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับ

2. ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนำมาใช้บังคับได้, และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศผู้รับ, หากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยจะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับภายในขอบข่ายงานตามความชำนาญของตนซึ่งได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผู้รับ

สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 หรือ 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6687