สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม link ด้านล่าง


ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐