สมาคม สภาวิศวกร
สมาคม
  วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
 • วิศวกรเอเปค หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิศวกรวิชาชีพในฐานะที่เป็นวิศวกรวิชาชีพในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานวิศวกรเอเปค
 • คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
 • ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 • 1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ในสาขาที่ยื่นคำขอ
 • 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ในวันที่ยื่นคำขอ
 • 3. รับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคำขอมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 • ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ซึ่งมิใช่สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 • 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร
 • 2. ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • 3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • 4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ในวันที่ยื่นคำขอ
 • 5. รับผิดชอบงานทางวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 • การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
 • ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิศวกร ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด พร้อมกับสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับ ไม่ต่ำกว่าผู้ยื่นคำขอ หรือโดยเจ้าของ สถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ หรือเคยทำงาน; และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานสภาวิศวกรตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก จำนวน 1,000 บาท
 • สิทธิของวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
 • การจดทะเบียนวิศวกรเอเปคเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าวิศวกรวิชาชีพได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มด้านบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านบริการวิศวกรรมในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าไปให้บริการด้านวิชาชีพด้วยเช่นกัน
 • การต่ออายุการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค
 • การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) มีอายุครั้งละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียนการต่ออายุทะเบียน
 • 1. ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมชำระค่าคำขอต่ออายุทะเบียนต่อสำนักงาน สภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ
 • 2. ต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จำนวน 150 หน่วย
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 หรือ 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6687