สมาคม สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 1 Foto 2

สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

Application Form APEC, Renewal Application Form APEC, Application Form ACPE, Renewal Application Form ACPE เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561

กิจกรรม

CPD Thai
CPD Eng

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services : MRA

MRA Thai
MRA Eng

Assessment Statement

APEC Engingger
ASEAN Engingger

คู่มือการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ