สมาคม
สภาวิศวกร
สมาคม
 • Terms and Conditions for the Council of Engineers' website service
  • General Provisions
  • When the user visits our website, she or he is regarded as one of the users who accepts to access our website service under the Council of Engineers' specified terms and conditions. This website has been created to serve public service and facilitate to those people who require only the information and general references. The users are able to use, print or download the documents which appear on the website. Please comply with the specified terms and conditions, also include other particular restrictions which may be defined to any contents on that particular page.
  • Reservations and Restrictions
  • The information which appears on this website has been made from the reliable resources. However, the Council of Engineers does not certify and guarantee that the instructions, articles or information on this website are overall verified correctively, completely or inclusively without defects or mistakes. The Council of Engineers may change or improve the information any time without informing the users in advance. Therefore, this website service will not be the right, indemnity or bound regulations whatsoever between the Council of Engineers, information resources and users.
  • Website connection to the third person (reference)'s websites
  • The website connection to the third person's websites (other referred websites) is solely to facilitate the users. The Council of Engineers does not involve to any attributions with the third person's websites and the Council of Engineers will not be responsible to any contents which appear on those websites or any damages while visiting those websites.

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของสภาวิศวกร
  • บททั่วไป
  • เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ที่สภาวิศวกรกำหนด สภาวิศวกรจัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้การอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารที่แสดงบนเว็บไซต์ นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่น ที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น
  • ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด
  • ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่สภาวิศวกรไม่รับรอง และไม่รับประกันว่า ข้อแนะนำ บทความ หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม ได้รับการตรวจสอบ ปราศจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ซึ่งสภาวิศวกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างสภาวิศวกร เจ้าของข้อมูลข่าวสาร และผู้ใช้บริการ
  • การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  • การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สภาวิศวกรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และสภาวิศวกร ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว