๓. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หากเป็นกรณีที่มิใช่เรื่องเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้กระทำการใดๆ อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น และไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิดจริง อาจลงโทษโดยไม่ใช้บทบัญญัตินี้ แต่ไปใช้บทบัญญัติตามข้อ ๑ คือกระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแทนได้

กรณีศึกษา ๑

    วิศวกร พ ได้รับใบอนุญาตระดับภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับเป็น ผู้ประสานงานหาผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง ๗ ชั้นให้กับผู้ว่าจ้างในหลายโครงการ ปรากฏว่ามีการปลอมลายมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน โดยวิศวกรที่ถูกปลอมลายมือชื่อนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจำนวน ๒ ราย และยังมีชีวิตอยู่แต่มิได้รู้เห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างดังกล่าวอีก ๑ ราย โดยในแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตปรากฏลายมือชื่อวิศวกร พ เป็นผู้ออกแบบร่วมกับวิศวกรที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งทั้งๆ ที่วิศวกร พ ทำงานรับราชการอยู่ในหน่วยงานราชการ อันเป็นการพ้นวิสัยที่จะมาทำการควบคุมงานก่อสร้างได้ และจากการพิจารณาไต่สวน วิศวกร พ ยอมรับว่าได้จ่ายเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาตให้ภายใน ๓ วันนับแต่วันยื่นขออนุญาต อันเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมาย คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้ว เห็นว่าวิศวกร พ ในฐานะ ผู้ประสานงาน ย่อมไม่อาจปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวได้ ประกอบกับภายหลังได้ขอถอนตัวออกจากการเป็นผู้ควบคุมงาน โดยอ้างว่าไม่อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารผิดแบบของเจ้าของอาคารนั้น รับฟังไม่ได้ เนื่องจากก่อนเข้ารับงาน วิศวกร พ ทราบแล้วว่าเจ้าของอาคารได้ทำการก่อสร้างไปก่อนที่จะได้รับอนุญาต แต่ก็ยินยอมเข้าไปรับดำเนินการเป็นผู้ติดต่อประสานงานหาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และประสานงานในการยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการผิดวิสัยของบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะเป็นข้าราชการจะกระทำกัน และเมื่อเกิดการขัดแย้งกับเจ้าของอาคาร ก็ยังได้ดำเนินการให้ผู้ควบคุมงานที่ตนจัดหามานั้น ถอนตัวออกจากการเป็นผู้ควบคุมงานทั้งหมด ซึ่งผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายก็ยอมรับว่าเคยรู้จักและบางรายได้รับการติดต่อกับวิศวกร พ มาก่อน กรณีนี้เห็นว่าวิศวกร พ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยไม่สุจริต จึงให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตของวิศวกร พ

 
  (คำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)  
     
กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร