๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ วิชาการ โดยจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานสาขาต่างๆ เป็นต้น

กรณีศึกษา ๘

    วิศวกร ม ได้รับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับออกแบบป้ายโฆษณาโดยมีความสูง ๒๒ เมตร ยาว ๓๑.๕ เมตร ขนาด ๑,๐๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๒ ป้าย ห่างกัน ๔ เมตร แต่ในการก่อสร้างจริงเหลือเพียงหนึ่งป้ายมีความสูง ๔๗ เมตร ยาว ๘๒ เมตร ขนาด ๓,๘๕๔ ตารางเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต โดยมีวิศวกร ร เป็นผู้ควบคุมงาน ต่อมาป้ายโฆษณาดังกล่าวได้ล้มลงทับดาดฟ้าอาคารข้างเคียง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ หลายราย จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบ แต่เมื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแบบแปลนแล้วพบข้อบกพร่องรายละเอียดของแบบ ( Detail Drawing ) ในเรื่องการเชื่อมโครงสร้างตามแบบ ซึ่งวิศวกร ม ได้ออกแบบให้ใช้วิธีการเชื่อมรอยต่อทุกจุดแต่มิได้ระบุรายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อของเหล็กโครงสร้างไว้ในแบบ และเมื่อสร้างจริงกลับใช้วิธีการใส่สลักเกลียว อันเป็นความประมาทเลินเล่อที่ไม่ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ จึงให้ทำหนังสือตักเตือนวิศวกร ม ให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพให้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนวิศวกร ร ผู้คุมงาน ได้ข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างป้ายโฆษณา เนื่องจากมีผลการตรวจสอบลายมือชื่อจากกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่ามีการปลอมลายมือชื่อของวิศวกร ร จริง จึงให้ยกข้อกล่าวหาวิศวกรรม

 
  (คำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖)  
     
กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร