๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ วิชาการ โดยจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานสาขาต่างๆ เป็นต้น

กรณีศึกษา ๔

    วิศวกร ม ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้ทำการควบคุมการทำเหมืองแร่ในเขตประทานบัตรติดต่อกัน ๒ แปลง โดยทำการเปิดหน้าดินและผลิตแร่ ไปก่อนที่จะได้รับหนังสืออนุญาตแผ้วถางป่าจากกรมป่าไม้ และใบอนุญาตให้มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิดจากกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับบ่อเหมืองมีลักษณะค่อนข้างสูงชัน ไม่มีการทำบ่อเหมืองเป็นขั้นบันได คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการไปตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรของประธานอนุกรรมการไต่สวน ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการล่วงล้ำเข้าไปเปิดเหมืองในเขตประทานบัตร ทั้งสองจริงเนื่องจากเป็นแนวเขตติดต่อกัน และมีการเปิดบ่อเหมืองในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เห็นได้ว่าวิศวกร ม ได้ละเลยไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรในเรื่องของการรักษาแนวเขตเหมืองแร่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในโครงการทำเหมือง และมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์วิศวกร ม โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี

 
  (คำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)  
     
กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร