๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ วิชาการ โดยจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานสาขาต่างๆ เป็นต้น

กรณีศึกษา ๓

    วิศวกร ส ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับงานออกแบบคำนวณอาคารพักอาศัยสองชั้น จำนวน ๒๙ หลัง ในโครงการหมู่บ้าน น โดยมีนาย บ ซึ่งมิใช่วิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน ต่อมาเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังหนึ่งได้ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างมิได้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จึงได้ร้องเรียนไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปรากฏว่าวิศวกร ส ได้ทำการร่วมมือกับบริษัทเจ้าของโครงการ ยื่นเรื่องขออนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าวย้อนหลัง โดยทำการแก้ไขแบบและรายการคำนวณใหม่ให้ตรงกับที่ได้มีการก่อสร้างจริง คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่าวิศวกร ส ในฐานะผู้ออกแบบคำนวณ เมื่อทราบเรื่องการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ควรแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ประกอบกับแบบแปลนและรายการคำนวณไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ จึงให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตของวิศวกร ส มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี และทำหนังสือตักเตือนเพื่อให้มีจิตสำนึกและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพให้มากกว่าเดิม

 
  (คำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)  
     
กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร