๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ วิชาการ โดยจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานสาขาต่างๆ เป็นต้น

กรณีศึกษา ๒

    วิศวกร จ ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๕ ชั้น ระหว่างการก่อสร้างวิศวกร จ ได้ตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างพื้นปิดช่องเปิดบริเวณ Grid line ๔-๖ ในชั้น ๒ โดยวางพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้าปิดช่องเปิดดังกล่าว จึงได้มีหนังสือถึงเจ้าของอาคารให้ทำการรื้อถอนพื้นในบริเวณดังกล่าวออก แต่เจ้าของอาคารไม่ดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือฉบับที่ ๒ ให้ทำการแก้ไขโดยเร็ว หากเจ้าของอาคารยังคงเพิกเฉย ขอยกเลิกออกจากการเป็นผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่าวิศวกร จ ได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการแล้ว เนื่องจากเมื่อพบว่ามีการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารทำการแก้ไขให้ถูกต้องถึง ๒ ครั้ง และขอยกเลิกออกจากการเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดไว้ว่าหากผู้ควบคุมงานมีความประสงค์จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ จึงเห็นสมควรให้ตักเตือนวิศวกร จ ให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย

 
  (คำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)  
     
กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร