กฏหมายน่ารู้สำหรับวิศวกร
 • พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ** | PDF View  Download
 • ENGINEER ACT B.E. 2542 (A.D. 1999) ** Download
 • ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 PDF ViewDownload
 • ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2549
 • ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2549
 • ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2547 ** PDF View   Download
 • ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 ** PDF View   Download
 • ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ . ศ . 2543
 • ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ . ศ . 2550
 • ข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ.2540 ** |PDF View   Download
 • รวมข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ** Download
 • ระเบียบสภาวิศวกรเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2508 ** Download
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ **
 • กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 **

 • พ.ร.บ.
       พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ 2478 download ** 401 KB **
       พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 download ** 272 KB **
       พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 download ** 338 KB **
       พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2528 download ** 292 KB **
       พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 download ** 431 KB **
       พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 download ** 251 KB **
       พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 download ** 184 KB **
       พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 download ** 208 KB **
       พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังาน พ.ศ.2535 download ** 207 KB **
       พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 download ** 257 KB **
       พระราชบัญญัติการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 download ** 228 KB **
       พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2543 download ** 166 KB **
       พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 download ** 216 KB **
       พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 download ** 265 KB **
       พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 download ** 192 KB **
       พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543 download ** 169 KB **

  รวมกฎกระทรวงออกตามใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 1      กฎกระทรวง ฉบับที่ 21      กฎกระทรวง ฉบับที่ 41
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 2      กฎกระทรวง ฉบับที่ 22      กฎกระทรวง ฉบับที่ 42
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 3      กฎกระทรวง ฉบับที่ 23      กฎกระทรวง ฉบับที่ 43
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 4      กฎกระทรวง ฉบับที่ 24      กฎกระทรวง ฉบับที่ 44
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 5      กฎกระทรวง ฉบับที่ 25      กฎกระทรวง ฉบับที่ 45
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 6      กฎกระทรวง ฉบับที่ 26      กฎกระทรวง ฉบับที่ 46
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 7      กฎกระทรวง ฉบับที่ 27      กฎกระทรวง ฉบับที่ 47
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 8      กฎกระทรวง ฉบับที่ 28      กฎกระทรวง ฉบับที่ 48
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 9      กฎกระทรวง ฉบับที่ 29      กฎกระทรวง ฉบับที่ 49
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 10      กฎกระทรวง ฉบับที่ 30      กฎกระทรวง ฉบับที่ 50
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 11      กฎกระทรวง ฉบับที่ 31      กฎกระทรวง ฉบับที่ 51
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 12      กฎกระทรวง ฉบับที่ 32      กฎกระทรวง ฉบับที่ 52
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 13      กฎกระทรวง ฉบับที่ 33      กฎกระทรวง ฉบับที่ 53
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 14      กฎกระทรวง ฉบับที่ 34      กฎกระทรวง ฉบับที่ 54
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 15      กฎกระทรวง ฉบับที่ 35      กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 16      กฎกระทรวง ฉบับที่ 36      กฎกระทรวง ฉบับที่ 56
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 17      กฎกระทรวง ฉบับที่ 37  
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 18      กฎกระทรวง ฉบับที่ 38      กำหนดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 19      กฎกระทรวง ฉบับที่ 39      กำหนดสื่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคาร
       กฎกระทรวง ฉบับที่ 20      กฎกระทรวง ฉบับที่ 40