+ | -

   ข้อบังคับสภาวิศวกรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 2551
   
  ข้อบังคับยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  
  ข้อบังคับหลักเกณฑ์และระดับผู้ได้รับใบอนุญาต แต่ละสาขา  
  ข้อบังคับการออกใบอนุญาต-เคมี & สิ่งแวดล้อม  
  ข้อบังคับพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาต  
     
     
  ข้อบังคับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
     
1   ข้อบังคับยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ
     

   

สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697