ผลสอบการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ครั้งที่ 1/2555
เวลา 09.00-12.00 น.
  ห้องสอบ 2 ชั้น 5 อาคาร ว.ส.ท.
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล จรรยาบรรณฯ
12
หลักการฯ
12
แนวทางฯ
36
สอบหมวดที่ 3 วิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
I 1 นาย กุศล กิจอุดมรัตน์  -  - ไม่ผ่าน
I 2 นางสาว เกตุษฎา พรประสิทธิ์  -  - ไม่ผ่าน
I 3 นาย ชัยโรจน์ โรจนประภายนต์  -  - ไม่ผ่าน
I 4 นาย ชิราวุธ ศรีภา  -  - ไม่ผ่าน
I 5 นาย ชีวทัศน์ ภูต้องใจ  -  - ไม่ผ่าน
I 6 นาย ทราวุธ ช่วยดำรงค์  -  - ไม่ผ่าน
I 7 นาย ธานี วณิชย์วรนันต์  -  - ไม่ผ่าน
I 8 นาย ธีรพงศ์ เทินเกษม  -  - ไม่ผ่าน
I 9 นาย นพกร เกตุนุ้ย  -  - ไม่ผ่าน
I 10 นาย บัณฑิต เลิศหลาย  -  - ไม่ผ่าน
J 1 นาย ปฐม มหาวัน  -  - ไม่ผ่าน
J 2 นาย ประสิทธิ์ กาญจนเสริม  -  - ไม่ผ่าน
J 3 นาย พงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์  -  - ไม่ผ่าน
J 4 นาย พรชัย กิติคุณ  -  - ผ่าน
J 5 นาย พิเชษฐ์ ไทยนิยม  -  - ไม่ผ่าน
J 6 นาย พิษณุ เอ็นดู  -  - ไม่ผ่าน
J 7 นาย สมเกียรติ ภวนานันท์  -  - ไม่ผ่าน
J 8 นาย สมหมาย ใจภักดี  -  - ไม่ผ่าน
J 9 นาย อาดัม คัมภิรานนท์  -  - ไม่ผ่าน
J 10 นาย เอกราช อินทรโอภาส  -  - ไม่ผ่าน
K 1 นาย โอฬาร เหลืองเพชราภรณ์  -  - ไม่ผ่าน
สอบทั้ง 3 หมวดวิชา
K 2 นาย จักรพงษ์ ไชยพงศ์ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
K 3 นาย จิตวิทย์ เส้งสุ้น ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ
K 4 นาย ธนายุทธ สายจันทร์ ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
K 5 นาย สนทยา คำภีร์ทอง ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
K 6 นาย สมชาย  สถาพรวรวงษ์ ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
K 7 นาย สมบัติ ทรัพย์มูล ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
สอบหมวดที่ 1 และ 2
L 1 นาย สมยศ หนูน้อย ผ่าน ผ่าน  -
L 2 นาย มงคล รุ่งเกียรติวงศ์ ไม่ผ่าน ผ่าน  -
สอบหมวดที่ 1 และ 3
L 3 นาย เชวง ละออซุ่นใช้ ไม่ผ่าน  - ไม่ผ่าน
สอบหมวดที่ 2 และ 3
L 4 นาย เชาวลิต ฉางวัง  - ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
L 5 นาย นภดล ธรรมนิรามัย  - ผ่าน ไม่ผ่าน
สอบหมวดที่ 1 จรรยาบรรณและกฎหมาย
M 1 นางสาว จิตบุญ เหล่ามานิต ไม่ผ่าน  -  -